8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Registreeritud partnerluse puhul (Belgia õiguses: cohabitation légale/wettelijke samenwoning) jääb mõlemale partnerile vara, mille omandit ta suudab tõestada. Kehtestatakse jagamata vara, mille hulka kuulub vara, mille omandit ei suuda tõestada kumbki partner (art 1478 CC). Registreerimata partnerluste puhul (Belgia õiguses: cohabitation de fait/feitelijke samenwoning) tunnistatakse vaid partnerite eraldiseisvat lahusvara.

Iga võla eest, mille võtab üks registreeritud partner kooselu jaoks, vastutab ka teine partner solidaarselt (art 1477 CC). Registreerimata partnerluse puhul see ei kehti.

Ühe partneri surma korral, läheb registreeritud partnerluse puhul ellujäänud partnerile perekonna ühise elukohana kasutatud kinnisvara, sealhulgas majapidamisvara kasutusvaldus (art 745 g CC). Registreerimata partnerluse puhul see ei kehti.

Registreeritud partnerid võivad reguleerida oma partnerlust kokkuleppe abil. Kooskõlas artikliga 1478 seadustikus CC, tuleb sellised kokkulepped kehtestada tõestamistoiminguga.