2 Kas on olemas seadusjärgne abieluvararežiim ning kui on, siis mida selles sätestatakse?

2.1. Palun kirjeldage üldpõhimõtteid: Millised kaubad on ühisvara osa? Millised kaubad kuuluvad abikaasade lahusvara hulka?

Kohustuslik varaühisuse režiim:

Kui abikaasad ei sõlmi teise režiimi valimise lepingut, kohaldatakse kohustuslikku varaühisuse režiimi (perekonnaseadustiku paragrahvi 18 . lõige 2). Perekonnaseadustiku paragrahviga 21 jj reguleeritakse kohustusliku varaühisuse režiimi. Abielu kestel ühiselt soetatud vara kuulub võrdselt mõlemale abikaasale (moodustab osa ühisvarast), olenemata sellest, kumb abikaasa nimetatud vara on soetanud. Ühisvara ei hõlma enne abielu soetatud vara ega abielu kestel pärimise või kingituse teel omandatud vara.

Vallasvara, mille üks abikaasa on abielu kestel isiklikul, ametialasel või elukutselisel eesmärgil omandanud, on tema isiklik vara. Vallasvara, mille üks abikaasa on abielu kestel ainuisikuliselt omandanud, moodustab osa tema isiklikust varast. Täielikult isikliku vara eest abielu kestel omandatud vara on samuti isiklik (perekonnaseadustiku paragrahvid 22 ja 23).

2.2. Kas vara jagamisel on olemas seadusjärgsed tingimused?

Ei.

2.3. Kas abikaasad peaksid koostama varade nimekirja? Kui jah, siis millal ja kuidas?

Abikaasad ei pea tegema varade inventuuri.

2.4. Kes vastutab vara haldamise eest? Kellel on õigus vara käsutada? Kas üks abikaasa võib vara üksi käsutada/hallata või on vajalik teise abikaasa nõusolek (nt. abikaasade kodu käsutamisel)? Millist mõju avaldab nõusoleku puudumine juriidilise tehingu kehtivuse suhtes ning kolmanda osapoole õiguste kaitse suhtes?

Mõlemal abikaasal on õigus ühisvara haldamisele. Mõlemal abikaasal on õigus sooritada ühisvara haldamisega seotud toiminguid (perekonnaseadustiku paragrahvi 24 lõige 1).

Abielu kestel ei tohi kumbki abikaasa käsutada seda osa ühisvarast, mille ta saaks endale varaühisuse lõppemise korral. Ühisvara hulka kuuluvat vara käsutavad mõlemad abikaasad ühiselt (perekonnaseadustiku paragrahvi 24 lõige 3).

Kui ühist kinnisasja käsutab üks abikaasa üksinda, võib selle vaidlustada. Teine abikaasa võib nõude algatada kuue kuu jooksul alates sellest kuupäevast, millal ta sai teadlikuks nimetatud käsutamisest, kuid hiljemalt kolme aasta jooksul pärast selle toimumist (perekonnaseadustiku paragrahvi 24 lõige 4).

Kui üks abikaasa käsutab ühist kinnisasja tasu eest ilma teise poole nõusolekuta, on leping teisele abikaasale siduv, seda juhul, kui kolmas pool ei teadnud või ei oleks mõistuspäraselt saanud teada, et teise abikaasa nõusolek puudub. Kinnisasja tasuta käsutamise või sellise käsutamislepingu korral, mis tuleb vormistada kirjalikult tsiviilõiguse notari juures koos allkirjade kinnitamisega, kohaldatakse seadust, mis reguleerib kinnisasja käsutamist teise abikaasa nõusolekuta (vt eespool) (perekonnaseadustiku paragrahvi 24 lõige 5).

Isegi kui üks abikaasa on perekonna eluaseme ainuomanik, ei tohi ta seda ilma teise abikaasa nõusolekuta käsutada, kui abikaasadel muu eluase puudub. Kui nõusolekut ei saavutata, käsutatakse vara piirkonnakohtuniku loaga, tingimusel, et see ei kahjusta alaealisi lapsi ega perekonda (perekonnaseadustiku paragrahv 26).

Kumbki abikaasa võib kolmanda osapoole või teise abikaasaga sõlmida lepingu oma isikliku vara käsutamiseks (perekonnaseadustiku paragrahv 25).

2.5. Kas ühe abikaasa sõlmitud juriidilised tehingud on siduvad ka teisele abikaasale?

Nagu eespool osutatud, kui üks abikaasa käsutab ühist kinnisasja tasu eest ilma teise poole nõusolekuta, on leping teisele abikaasale siduv, seda juhul, kui kolmas pool ei teadnud või ei oleks mõistuspäraselt saanud teada, et teise abikaasa nõusolek puudub. Ühe abikaasa võlad, mis on tekkinud perekonna vajaduste rahuldamiseks, on ühised võlad, mille eest vastutavad mõlemad abikaasad (perekonnaseadustiku paragrahv 32).

2.6. Kes vastutab abielu jooksul tekkinud võlgade eest? Millist vara võivad võlausaldajad oma nõuete katmiseks kasutada?

Perekonna vajaduste rahuldamiseks vajalikud kulud katavad mõlemad abikaasad. Nad vastutavad ühiselt perekonna vajaduste rahuldamisel tekkinud võlgade eest (perekonnaseadustiku paragrahv 32). Abikaasad vastutavad isiklike võlgade eest isikliku vara ja oma osaga ühisvarast.