5 Millised on lahutuse tagajärjed?

Abielu lõpetamisel abieluvararežiim lõpetatakse (perekonnaseadustiku paragrahv 27) ja ühisvara jagatakse.

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Mõlemale abikaasale kuulub võrdne osa ühisvarast (perekonnaseadustiku paragrahv 28).

Kohus võib aga määrata, et alaealiste laste hooldusõiguse saanud abikaasa saab juhul, kui see põhjustab talle erilisi raskusi, suurema osa ühisvarast. Lisaks oma osale saab see abikaasa ka laste kasvatamiseks ja harimiseks ettenähtud vallasvara (perekonnaseadustiku paragrahvi 29 lõiked 1 ja 2). Lahutuse korral võib kohus ühele abikaasale suurema osa määrata ka siis, kui ühe abikaasa panus vara omandamisel on olnud märkimisväärselt suurem kui teise oma (perekonnaseadustiku paragrahvi 29 lõige 3).

Lahutuse korral on mõlemal abikaasal õigus osale ametialase või elukutselise tegevuse eest omandatud vara väärtusest ning teise poole nõuetest, mis on omandatud abielu kestel ja juhul, kui nende väärtus on märkimisväärne, ning kui abikaasa on nende omandamisele kaasa aidanud kas oma töö, raha, laste eest hoolitsemise või majapidamistöödega. Nõude võib esitada ka enne lahutust, kui vara omandanud abikaasa käitumine ohustab teise abikaasa või laste huve (perekonnaseadustiku paragrahv 30).

perekonnaseadustiku paragrahviga 31 sätestatakse, et paragrahvi 29 lõikel 3 ja paragrahvil 30 põhinevad nõuded võib esitada ühe aasta jooksul alates abielu lõppemisest; paragrahvi 29 lõigetel 1 ja 2 põhineva nõude võib esitada ühe aasta jooksul alates laste hooldusõigust käsitleva kohtuotsuse jõustumisest.

Varalahususe režiim

Abikaasa abielu kestel omandatud vara on tema isiklik vara (perekonnaseadustiku paragrahvi 33. lõige 1).

Abielu lõpetamise korral võivad mõlemad abikaasad nõuda osa teise abikaasa abielu kestel omandatud vara väärtusest ulatuses, milles esimene on vara omandamisele oma töö, raha, laste eest hoolitsemise, majapidamistöödega või muul viisil kaasa aidanud (perekonnaseadustiku paragrahvi 33 lõige 2).

Lepingulised suhted:

Abieluvaralepingu abil saavad abikaasad leppida kokku, kuidas nende vara lahutuse korral jagada (perekonnaseadustiku paragrahv 38).

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Perekonnaseadustiku paragrahviga 38 sätestatakse, et abikaasad võivad abieluvaralepingus reguleerida oma vastutuse ulatust abielu kestel tekkivate kulude ja kohustuste eest. Juhul kui abikaasad ei ole vastutust jagavat abieluvaralepingut koostanud, kohaldatakse paragrahvi 36 lõikes 2 sätestatut: abikaasad vastutavad ühiselt perekonna jooksvate vajadustega seotud kohustuste eest. Kui abielu lõppeb lahutusega, vastutavad abikaasad abielu kestel tekkinud olemasolevate kohustuste eest ühiselt kui tavalised kaasvõlgnikud, kuna abikaasadena ei ole nad enam ühiselt vastutavad.

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Perekonnaseadustik reguleerib olukordi, kus ühel abikaasal on õigus saada ühisvarast suurem osa (vt punkt 5.1).