8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Abieluväline liit on perekonnaseaduse kohaselt liit naise ja mehe vahel, kes ei ole abielus, mis kestab vähemalt kolm aastat või vähem, tingimusel et kooselu ajal on sündinud laps (perekonnaseaduse § 3).

Horvaatia õigus ei sätesta abieluvälise liidu registreerimist. Kohus otsustab igal üksikul juhul, kas abieluvälise liidu eeltingimused on täidetud.

Perekonnaseaduses abikaasade kohta sätestatut kohaldatakse ka mehe ja naise vahelisele abieluvälisele liidule, mis vastab perekonnaseaduse §-s 3 esitatud eeltingimustele (vt vastuseid 1–7; perekonnaseaduse § 258).

Samasooliste liite reguleerib Horvaatias samasooliste liitude seadus. Nimetatud seaduse kohaselt on samasooliste liit kooselu kahe samast soost isiku vahel (edaspidi partnerid), kes ei ole abielus, abieluvälises liidus või teises samasooliste liidus, ning mis kestab vähemalt kolm aastat ning põhineb võrdsuse, vastastikuse asutuse ja abistamise põhimõttel ning emotsionaalsel suhtel.

Samasooliste liitude seadus reguleerib varaküsimusi (§-d 11–20) kooskõlas perekonnaseaduse abieluliidu kohta sätestatuga.

Eeldatakse, et ühisvara tavapärane valitsemine ühe partneri poolt toimub teise partneri nõusolekul, kui ei ole tõendatud vastupidist. Nõusoleku puudumine ei mõjuta heauskse kolmanda isiku õigusi ega kohustusi.

Partneritevahelisi varasuhteid võib reguleerida lepinguga, mis hõlmab olemasolevat ja tulevast vara. Selline leping peab olema sõlmitud kirjalikult ning partnerite allkirjade õigsus pead olema kinnitatud. Horvaatia õigus ei näe ette võimalust valida kohaldatavat õigust.

Horvaatia õigus ei näe ette samasooliste liidu registreerimist, seega tuleb seda tõendada menetluste korral, kus pooled nõuavad samasooliste liidust tulenevaid õigusi.