2 Kas on olemas seadusjärgne abieluvararežiim ning kui on, siis mida selles sätestatakse?

2.1. Palun kirjeldage üldpõhimõtteid: Millised kaubad on ühisvara osa? Millised kaubad kuuluvad abikaasade lahusvara hulka?

Seaduse 232/91 paragrahv 13 sätestab, et abielu ei mõjuta abikaasade varalist sõltumatust; kumbki abikaasa säilitab ja omandab ka pärast abielu sõlmimist omaenda vara. Loomulikult on abikaasadel õigus omandada ühisvara; kummalgi abikaasal on sellisel juhul siiski jagamatu osa sellisest varast. Kui abielu tühistatakse või lõpetatakse või juhul, kui pooled on lahutatud, võib kumbki pool esitada taotluse seoses enda panusega teise abikaasa vara suurenemisse (vt 5.1).

Abikaasa panuseks teise abikaasa vara kasvu eeldatakse ümberlükatavalt üks kolmandik kasvust. Kui hageja tõestab, et tema panus oli ühest kolmandikust suurem, võib perekonnakohus määrata talle hüvitisena suurema summa. Eelduse kehtestamine on seadusandja poolne mõistmine raskuste suhtes, mida hageja võib oma panuse tõestamisel, sageli pärast aastatepikkust abielu kogeda. Kui kohtule esitatud tõendid ei ole hageja teise abikaasa vara suurenemisse antud panuse ulatuse osas otsustavad, võib perekonnakohus nõuda, et hagejale määrataks vastavalt eeldusele üks kolmandik vara kasvust. Kui hageja soovib saada ühest kolmandikust vara kasvust suuremat summat, nõutakse talt piisavate tõendite esitamist selle kohta, et tema panus ületas ühe kolmandiku.

2.3. Kas abikaasad peaksid koostama varade nimekirja? Kui jah, siis millal ja kuidas?

Seaduse 232/91 paragrahvi 14 kohaselt on abieluvara taotlemise esemeks vara kasv, mitte aga vara ise (vt 5.1). Kohus peaks võrdlema vara, mis kummalegi abikaasale abiellumise ajal kuulus, varaga, mis kummalgi oli lahutuse ajal, et teha kindlaks, kas vara on poolte abielu vältel kasvanud. Kui sellist kasvu ei ole või juhul, kui abikaasa vara on vähenenud, paragrahvi 14 ei kohaldata ning teine abikaasa ei saa midagi taotleda. Eelnevat silmas pidades on keskse tähtsusega tõendamine, et abieluvara on abielu vältel kasvanud. Kas seda tehakse varade inventuuriga või muul viisil, jääb poolte otsustada.

2.4. Kes vastutab vara haldamise eest? Kellel on õigus vara käsutada? Kas üks abikaasa võib vara üksi käsutada/hallata või on vajalik teise abikaasa nõusolek (nt. abikaasade kodu käsutamisel)? Millist mõju avaldab nõusoleku puudumine juriidilise tehingu kehtivuse suhtes ning kolmanda osapoole õiguste kaitse suhtes?

Nagu eespool öeldud, sätestab seaduse 232/91 paragrahv 13, et abielu ei mõjuta abikaasade varalist sõltumatust; kumbki abikaasa säilitab ja omandab ka pärast abielu sõlmimist omaenda vara. Seega haldab kumbki abikaasa enda vara.

2.5. Kas ühe abikaasa sõlmitud juriidilised tehingud on siduvad ka teisele abikaasale?

Ei.

2.6. Kes vastutab abielu jooksul tekkinud võlgade eest? Millist vara võivad võlausaldajad oma nõuete katmiseks kasutada?

Põhimõtteliselt on kumbki abikaasa vastutav enda võla eest, välja arvatud eriasjaolude kohaldumisel. Võlausaldaja nõude rahuldamiseks võib kasutada ainult asjaomase abikaasa vara.