5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Kui abielu tühistatakse või lahutatakse või juhul, kui pooled elavad lahus, võib kumbki pool esitada taotluse seoses enda panusega teise abikaasa vara suurenemisse. Eelkõige sätestab seaduse 232/91 paragrahv 14, et kui kummagi abikaasa vara on abielu vältel kasvanud ja teine abikaasa on sellesse panustanud, võib teine abikaasa esitada kohtule abieluvara hagi ning nõuda osa varast, mis on kasvanud tänu tema panusele. Selliseks panuseks loetakse ümberlükatavalt üks kolmandik kasvust, välja arvatud juhul, kui tõestatakse, et see on suurem või väiksem (vt 2.2). On aktsepteeritav, et panus võib olla mitte ainult rahalist laadi; perekonna alaealiste laste ja abikaasade majapidamise eest hoolitsevat ning töötavale abikaasale moraalset tuge pakkuvat abikaasat võib väga hästi pidada teise abikaasa vara kasvu panustajaks.

Kui abikaasad on omandanud vara annetustest, pärimise teel või muudest tasuta allikatest, ei võeta seda abikaasade vara kasvu arvutamisel arvesse.

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Vt vastust punktile 2.6.

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Ei, kuid vt vastust punktile 5.1.