4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

„Informace dostupné na této stránce nejsou aktuální, protože nepřihlíží ke změnám, které od 1. 1. 2014 přinesl nový občanský zákoník.“

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the new Civil Code as of 1 January 2014.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par le nouveau Code civil à partir du 1 Janvier 2014.“

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Tšehhi Vabariigis on abielulepingute keskregister. See on mitteavalik elektrooniline register, mida hooldab, korraldab ja haldab Tšehhi Vabariigi Notarite Koda.

4.2. Millised dokumendid registreeritakse? Milline informatsioon registreeritakse?

Registrisse kantakse järgmised andmed:

  • (tulevaste ) abikaasade nimed, perekonnanimed, sünniajad ja elukohad;
  • tsiviilõiguse notari nimi, perekonnanimi ja asukoht, kellele abieluvaraleping on hoiule antud;
  • toimiku number ja lepingu sõlmimise kuupäev;
  • andmete registreerimise aeg.

4.3. Kuidas pääseda ligi registris olevale informatsioonile ja kes sellele ligi pääseb?

Juurdepääs registrisse kantud andmetele on vaid tsiviilõiguse notaril, kellele abieluvaraleping hoiule on antud, ning notarite kojal. Registrit võib teabeallikana kasutada üksnes pärast ühe abikaasa surma toimuva pärimismenetluse käigus, et saada teavet kehtiva abieluvararežiimi kohta. Kohtu poolt pärimisküsimuses kohtu volinikuna tegutsema volitatud tsiviilõiguse notari taotlusel annab Notarite Koda tsiviilõiguse notarile teavet selle kohta, kas surnud isik oli sõlminud abieluvaralepingu(d) ning missugusele tsiviilõiguse notarile see (need) hoiule on antud. Kõik eespool nimetatud andmed edastatakse tsiviilõiguse notarile (notariaati ja selle ametitegevust (notariaaltoiminguid) käsitleva seaduse nr 358/1992 (seadustekogu)) paragrahv 35c).

4.4. Milline on registreerimise õiguslik mõju (kehtivus, õiguste kaitse kellegi vastu)?

Registreerimisel puuduvad õiguslikud tagajärjed. Registreeritakse üksnes teavitamise eesmärgil.