5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Abielulahutuse, lahuselu vms korral võivad abikaasad sõlmida ühisvara jagamise kokkuleppe. Tavaliselt kuulub selle puudumisel kummalegi abikaasale pool olemasolevast ühisvarast. Kummagi abikaasa osa ühisvarast arvutatakse välja eraldi, leides ühisvara hulgast ühele abikaasale kuuluva vara koguväärtuse ning lahutades sellest tema võlad (välja arvatud lahusvaraga seotud võlad). Kui abikaasa võlad ületavad tema vara väärtuse, on koguväärtus null. Kui arvutused näitavad, et ühe abikaasa osa on suurem kui teise oma, see erinevus ühtlustatakse. (Perekonnavara jagamise seaduse paragrahvid 53 ja 58)

Pensioniõigusi, võõrandamatuid õigusi, lahusvara jms (vt punkt 2.1) ei jagata. Abikaasal on õigus ühisvarast välja arvata esemed, mida ta kasutab ainult oma isiklike vajaduste rahuldamiseks, kui nende väärtus ei ole abikaasade majandusliku olukorraga võrreldes ebaproportsionaalne. Alaealistele lastele kasutamiseks soetatud esemed võib ühisvarast välja arvata see abikaasa, kellega koos lapsed elavad.

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Punktis 2.6 kirjeldatud eeskirjad abikaasade rahaliste kohustiste kohta kehtivad ka vara jagamise korral abielulahutuse, lahuselu jms tõttu.

Kui mõlemal abikaasal on rahalised kohustised, on ühel abikaasal õigus nõuda, et teine abikaasa maksaks ära oma osa tagasimaksetähtajaga võlast või et ta esitaks maksetagatise. (Perekonnavara jagamise seaduse paragrahv 56)

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Teatud olukordades võib ühel abikaasal olla õigus erihüvitisele. Muu hulgas võib see olla nii järgmistes olukordades:

  • kui teine abikaasa jättis oma majandusliku olukorra hooletusse, kuritarvitas oma võimu ühisvara üle või käitus muul viisil vastutustundetult ning vähendas sellega märkimisväärselt oma osa ühisvarast;
  • kui kõnealune abikaasa teenis suurima osa ühisvarast ning võrdne jagamine oleks ilmselgelt ebamõistlik, kuna abielu kestis lühikest aega ega andnud olulisi ühiseid majandustulemusi. Sellisel juhul võidakse otsustada, et kumbki abikaasa saab ühisvarast sellise osa, mis on kooskõlas tema panusega ühisvarasse abiellumise hetkel või selle kestel;
  • kui teine abikaasa kasutas ühisvara oma lahusvara ja muu sellise ostmiseks või suurendamiseks;
  • kui üks abikaasa omab lahusvara, siis võidakse otsustada, et ta peab teisele abikaasale andma teatud rahasumma eesmärgiga tagada, et viimane ei sattuks lahuselu või abielulahutuse tõttu ebamõistlikesse majanduslikesse raskustesse, seda juhul, kui abielu varalised asjaolud, selle kestus ja muud asjaolud toetavad sellise meetme võtmist.
(Abielu õiguslikke tagajärgi käsitleva seaduse paragrahv 23) (Perekonnavara jagamise seaduse paragrahvid 59, 61 ja 67)