8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Registreeritud kooselu seaduse kohaselt võivad kaks samasoolist isikut sõlmida registreeritud kooselu.

Kui kokkuleppega ei ole sätestatud teisiti, kehtivad registreeritud kooselule samad sätted kui abielule.

Registreeritud kooselule ei kehti siiski sellised õigussätted, mida kohaldatakse ainult teatud soost isikutele. See kehtib punktis 1.1 nimetatud eeskirjale kohaldatava õiguse kohta, mis seab tingimuseks ühe abikaasa soo. Seega nimetatud eeskiri registreeritud kooselule ei kehti.

Näib, et registreeritud kooselus varalistele suhetele kohaldatava õiguse osas ühtne õiguspraktika puudub, kuid õigusala töötajad teevad ettepaneku kohaldada nimetatud suhetele partnerite esimese ühise elukohariigi õigust, soovi korral aga selle riigi õigust, kus kooselu registreeriti. Lisaks tehakse ettepanek õiguse valikut käsitlevate kokkulepete lubamiseks.

Põhjamaade abielu konventsioon registreeritud kooselule ei kehti.

(Registreeritud kooselu seaduse paragrahv 1 ja paragrahvid 3–4)