4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

Kui abielu sõlmimisel valivad abikaasad kas vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe varasuhte, siis esitab abielu sõlminud perekonnaseisuasutuse ametnik või notar abieluvararegistrile teate selle kandmiseks abieluvararegistrisse.

Kui abiellujad ei vali varasuhet abiellumisavaldusega või ei sõlmi abieluvaralepingut, kohaldatakse nende varalistele suhetele abielu sõlmimisest alates varaühisuse kohta sätestatut ja abieluvararegistrisse kandeid ei tehta.

Kui abikaasad sõlmivad abieluvaralepingu, kantakse see abieluvararegistrisse vähemalt ühe abikaasa notariaalselt kinnitatud avalduse alusel.

Kui varaühisuse varasuhe või vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe on lõpetatud kohtus, saadab kohus sellekohase kohtulahendi ärakirja Notarite Kojale vastava kande tegemiseks abieluvararegistrisse.

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Eesti Vabariigis on üks abieluvararegister, mille vastutav töötleja on Notarite Koda.

(Eesti abieluvararegistri seadus)

4.2. Millised dokumendid registreeritakse? Milline informatsioon registreeritakse?

Registrikaardile kantakse abikaasade isikuandmed, varasuhe, muudatused abikaasade varasuhtes, ning abikaasade varalistele suhetele Eesti või välisriigi õiguse kohaldamine ja andmed abieluvaralepingu kohta.

Registritoimikus hoitakse kande tegemise aluseks olevaid dokumente (abieluvaraleping, kohtuotsused, kande tegemise avaldused jt).

4.3. Kuidas pääseda ligi registris olevale informatsioonile ja kes sellele ligi pääseb?

Igaüks võib abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvuda ja saada nendest väljatrükke. Registritoimikuga võib tutvuda ja selle koosseisu kuuluvatest dokumentidest väljatrükke saada õigustatud huvi olemasolu korral.

Abikaasa, notari, kohtutäituri, pankrotihalduri, kohtu ja järelevalveõigusliku asutuse õigustatud huvi eeldatakse.

Abieluvararegistri andmetega saab tutvuda notaribüroos notari tasu seaduses sätestatud tasu eest või vastava veebilehe kaudu.

4.4. Milline on registreerimise õiguslik mõju (kehtivus, õiguste kaitse kellegi vastu)?

Kui abikaasad muudavad varaühisuse varasuhet või lõpetavad varasuhte (vt 3.1.), siis omab see õigusliku tähendust kolmandate osapoolte suhtes vaid juhul, kui muudatused on sisestatud abieluvararegistrisse või kui kolmas osapool on teadlik abieluvaralepingu olemasolust.