5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Ühisvararežiimi puhul jagatakse ühisvara abikaasade vahel kaasomandi lõpetamise sätete kohaselt. Vastavalt asjaõigusseadusele jagatakse kaasomandi lõpetamisel asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele. Kui kokkulepet ei saavutata, teeb otsuse kohus.

Ühisvara jagamine on võimalik ainult pärast ühisvarasuhte lõppemist (kas ühe abikaasa surma, abielulahutuse või teist varasuhet kehtestava abieluvaralepingu sõlmimise tõttu). Jagamata vara käsitletakse abikaasade ühisvarana kuni selle jagamiseni.

Vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhte ja varalahususe varasuhte puhul ei ole abikaasadel ühisvara ja seega puudub vara mida jagada.

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Kohaldatakse samu eeskirju, nagu kirjeldatud punktides 2.5. ja 2.6.

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Sõltumata sellest, millist abieluvarasuhet kohaldatakse, kui üks abikaasa teeb pere huvides suuremaid rahalisi kulutusi kui teine, eeldatakse, et tal ei ole õigust nõuda teiselt abikaasalt rohkem panustatud vahendite hüvitamist.

Kui varaühisuse puhul kasutab ühisvara haldamise õigust omav abikaasa ühisvara enda lahusvara huvides, peab ta kasutatud vara samas väärtuses hüvitama. Hüvitamist käsitletakse osana ühisvarast. Kui abikaasa kasutab oma lahusvara ühisvara huvides, võib ta nõuda, et selle väärtus hüvitataks ühisvara arvel.

Vara juurdekasvu tasaarvestuse puhul on abieluvarasuhte lõppedes abikaasal õigus nõuda ühtlustamist ja rahalist hüvitamist. Vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe lõpeb kas ühe abikaasa surmaga, abielulahutusega, teist varasuhet kehtestava abieluvaralepingu sõlmimisega või ühe abikaasa nõudmisel tehtud kohtuotsusega.

Abikaasade vahel tasaarvestatakse kummagi abikaasa varale vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhte kestel lisandunud osa (soetisvara).

Selleks, et kindlaks määrata, kui suures osas kuulub vara tasaarvestamisele, koostatakse kummalegi abikaasale kuuluva vara nimekiri, milles märgitakse kogu abikaasade vara (koguvara), mõlema abikaasa vara abielu või abieluvarasuhte alguses (põhivara) ning mõlema abikaasa vara, mis omandati abielu või varasuhte lõpuks (soetisvara), ja nende väärtus.

Tasaarvestamisele ei kuulu:

  • enne abiellumist kummalegi abikaasale kuulunud vara;
  • abielu kestel kinkimise (nt kinke või pärandi) kaudu omandatud vara;
  • abikaasale tervisekahjustuse ja kehavigastuse tekitamisest tulenevad ning riikliku ja kohustusliku pensionikindlustuse alusel kuuluvad õigused;
  • vara, mis on omandatud vahetusena tasaarvestamisele mittekuuluva vara vastu.

Lahusvararežiimi raames käsitletakse abikaasasid nende varalistes suhetes kui isikuid, kes ei ole omavahel abielus. Seega saab abikaasa esitada hüvitamise kohta vaid üldise nõude (nt alusetu rikastumine, kahju hüvitamine).