1 Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Kui abikaasad ei ole teisiti kokku leppinud, kohaldatakse abikaasade varalistele suhetele abielujärgselt mõlema abikaasa elukohaks saanud riigi õigust. Kui abikaasad oma elukohariiki hiljem vahetavad ning on uues riigis elanud vähemalt viis aastat, kohaldatakse selle riigi õigust. Kõnealuse riigi õigust kohaldatakse aga viivitamata, kui abikaasad on oma abielu kestel varem selles riigis elanud või on mõlemad selle riigi kodanikud. Teise riiki elama asudes ei kohaldata abikaasade varalistele suhetele teist õigust juhul, kui abikaasad või kihlatud on oma varalistele suhetele kohaldatava õiguse lepinguga kindlaks määranud või kui ühel abikaasal on abielu lõppemise, lahuselu või käimasoleva lahutusmenetluse tõttu õigus taotleda abieluvara jagamist enne seda, kui teise riigi õigust hakatakse kohaldama. Kui abikaasade elukoht ei asu samas riigis, kohaldatakse nende varalistele suhetele selle riigi õigust, millega nad kõiki asjaolusid arvesse võttes kõige tihedamalt seotud on (abieluseaduse paragrahv 129). Lisaks sellele sisaldab Taani, Soome, Islandi, Norra ja Rootsi vahel sõlmitud Põhjamaade konventsioon peaaegu ühesuguseid kollisiooninorme seoses abielu, lapsendamise ja eestkostega ning seda kohaldatakse juhul, kui mõlemad abikaasad on abielu sõlmimise hetkel lepinguosalise riigi kodanikud ning asuvad seejärel elama lepinguosalisse riiki.

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Kihlatutel ja abikaasadel on õigus sõlmida leping nende varalistele suhetele kohaldatava õiguse valimiseks. Selleks et leping oleks kehtiv, tuleb see koostada kirjalikult. Abikaasade varalistele suhetele saab kohaldada sellise riigi õigust, kus asub ühe abikaasa elukoht või mille kodanik üks abikaasa lepingu sõlmimise hetkel on. Kui üks või mõlemad abikaasad abielu kestel teise riiki elama asuvad, võib kohaldatavaks õiguseks valida ka selle riigi õiguse, kus mõlemad abikaasad viimati samaaegselt elasid. Kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe muudatused või tühistamine tuleb vormistada kirjalikult, vastasel korral need ei kehti (abieluseaduse paragrahv 130).