5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Soome abieluvarasüsteemi kohaselt määratakse abieluvarana (varana, millele kehtib abieluvaraõigus) jagatav vara lahutusmenetluse alguskuupäeva alusel. Seega ei kehti ühe abikaasa abieluvaraõigus sellele varale, mille teine abikaasa teenib, pärib või saab kingiks pärast seda kuupäeva. Jagamisel võetakse arvesse vara väärtust selle jagamise kuupäeval. Mõlemal abikaasal on õigus saada pool nende abieluvara netoväärtusest (abieluseaduse paragrahv 35). Selleks et määrata kindlaks ühele abikaasale kuuluv osa, leitakse abieluvara koguväärtus ning jagatakse see kaheks. Seejärel tuleb lahutada abikaasa eravõlad, mis on tekkinud enne lahutusmenetluse algust, ning tema osa ühistest võlgadest (abieluseaduse paragrahv 99). Kui abikaasa on ülemäära võlgades, märgitakse tema vara väärtuseks null. Kui ühe abikaasa vara, millele kehtib abieluvaraõigus, on suurem kui teise abikaasa selline vara, see erinevus ühtlustatakse. Jagamise lõpptulemust võib kohandada (seda mõistlikult muuta), kui see tekitaks ühele abikaasale ebamõistlikku kahju ning teine abikaasa saaks varade jagamise tagajärjel põhjendamatut kasu (abieluseaduse paragrahv 103b).

Kui abikaasad on sõlminud abieluvaralepingu, mis vastastikku abieluvaraõiguse välistab, leiab pärast abielu lõppemist aset üksnes varalahutus. Varalahutuse käigus saab kumbki abikaasa endale oma isikliku vara. Varalahutuse lõpptulemust võib kohandada kohtuotsusega, mille kohaselt osa ühe abikaasa varast või kogu tema vara käsitatakse abieluvaraõiguse alla kuuluva varana. Sellisel juhul saab teine abikaasa pool abieluvaraõiguse alla kuuluvast varast. Varalahutuse tulemust kohandatakse näiteks olukorras, kus ühele abikaasale jääks omandiõigus märkimisväärse koguse kinnisvara üle ning teine abikaasa jääks ilma elukohata (abieluseaduse paragrahv 103b).

Kui varasid ei saa teisiti jagada või kui ühisvara ei ole jagatav, võib kohus anda loa ühisvara müügiks, millest saadud tulu jagatakse.

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Mõlemad abikaasad jäävad vastutavaks võlgade eest, mis neil abielu kestel ühiselt või ühel neist on tekkinud seoses perekonna elatamisega. Kui suhe katkeb enne lahutusmenetluse algust, võib ühe abikaasa vabastada elatisvõlgadest, mis teisel abikaasal on tekkinud pärast lahuselu algust, kui võlausaldaja oli sellest teadlik.

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Kui üks abikaasa on varade jagamise käigus saanud vähem kui tal oleks õigus saada, võib teine abikaasa seda erinevust makse teel ühtlustada. Üks pool võib hüvitisena teisele poolele anda ka vara.