8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Kui samasoolised isikud oma kooselu registreerivad, kohaldatakse nende varalistele suhetele ja pärimisõigusele abikaasadele kehtivaid eeskirju. Registreeritud kooselu lõppeb lahutusega ning partnerid võivad sõlmida abieluvaralepingu. Kõik eespool nimetatud sätted abikaasade vara ja selle jagamise kohta kehtivad ka registreeritud kooselule. Soomes võivad registreerimata kooselus elada nii hetero- kui ka homoseksuaalsed paarid. Kui registreerimata kooselu on kestnud alla viie aasta ja partneritel ei ole ühiseid lapsi, lahendatakse partnerite vara käsitlevad vaidlused kooskõlas üldiste õigusnormidega. Kui registreerimata kooselu on lõppenud, võib üks partner nõuda näiteks põhjendamatu kasu tagastamist. Teised praktiliselt asjakohased õiguskaitsevahendid on maksenõuded, omandiõiguse kontroll ja omandi tagastamine. Kui registreerimata kooselu on kestnud üle viie aasta või kui partneritel on ühine laps, kohaldatakse 1. aprillil 2011. aastal jõustunud kooselupartnerite leibkonna lõpetamise seadust Nimetatud seaduse kohaselt on ühel partneril pärast kooselu lõpetamist õigus saada teiselt partnerilt hüvitist, kui ta oma panusega ühisesse majapidamisse on aidanud teisele partnerile kuuluvat vara koguda või säilitada ning vara jagamine üksnes omandiõiguse alusel tooks ühele partnerile teise arvelt põhjendamatut kasu. Hüvitisõigus puudub juhul, kui põhjendamatu kasu, mis on saadud ühise majapidamise heaks tehtud panuse arvelt, on kõiki asjaolusid arvestades minimaalne.