8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Kuni 30. septembrini 2017 sätestas Saksa õigus samasooliste paaride registreeritud kooselule, abieluga võrdväärse õigusliku institutsiooni vastavalt registreeritud kooselu seadusele (Lebenspartnerschaftsgesetz; LPartG). 20. juuli 2017 seadus tõi sisse samasooliste paaride abiellumisõiguse (vt Saksamaa ametlik väljaanne BGBL. I, p. 2787), mis jõustus 1. oktoobril 2017, andes samasoolistele paaridele abiellumise võimaluse. Homoseksuaalsed abielud alluvad samadele sätetele nagu heteroseksuaalide puhul, seega on nüüd ka adopteerimised võimalikud. Juba registreeritud kooselud kehtivad edasi, kui partnerid ei teata tsiviilregistripidaja juures, et nad tahavad sõlmida tähtajatu abielu (vt § 20a, LPartG). Abiellumisvõimaluse andmine samasoolistele paaridele muutis registreeritud kooselu tarbetuks. Selle tulemusel ei ole enam võimalik registreeritud kooselu sõlmida. Selle kehtivuse huvides on Saksamaa seadusandja sätestanud konkreetsed kollisiooninormid homoseksuaalsete abielude ja registreeritud kooselude kohta: nende sõlmimine, üldised ja varalised mõjud ning ka nende lahutamine alluvad selle riigi sisulistele sätetele, milles nad on registreeritud (Saksa tsiviilseadustiku sissejuhatava seaduse (EGBGB) art. 17 b, lg 1 koostoimes alalõikega 4, kui kohaldatakse). Kui samade inimeste vahel on registreeritud kooselu või samasooliste abielu eri riikides, on siduv viimati sõlmitud abielu või kooselu selle sõlmimise ajast alates (EGBGB art. 17b lg 3 koostoimes lg-ga 4, kui kohaldatakse). Välismaal registreeritud heteroseksuaalsete kooselude suhtes kohaldatavad kollisiooninormid on vastuolulised.