5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

  • Kui kohaldatud on varalahususe režiimi või soetisvaras osalust võimaldavat režiimi ja abielu lõppeb, on abikaasal õigus saada osa teise abikaasa vara juurdekasvust, mis on leidnud aset pärast abielu sõlmimist ja juhul, kui ta on seda juurdekasvu soodustanud. Kui ei ole tõendatud teisiti, eeldatakse, et abikaasa panuse väärtus on üks kolmandik vara juurdekasvust. Sama kehtib ka üle kolme aasta abielus olnud abikaasade lahuselu korral. Vara juurdekasvuna ei käsitata vara, mille üks abikaasa on saanud kingi, annaku või pärandina (HCC paragrahv 1400).
  • Kui valiti varaühisuse režiim, siis abielulahutuse korral abieluvararežiim lõpetatakse ning ühisvara, kui seda on, jagatakse. Kui ei ole kokku lepitud vastupidist, jagatakse ühisvara kooskõlas seltsingu lõpetamist käsitlevate sätetega ning ühisomandis olev vara jaotatakse kooskõlas HCC paragrahviga 795 jj ning Kreeka tsiviilmenetlusseadustikus ühisomandis oleva vara jaotamist käsitlevate sätetega. Ühisvara jagatakse kas lepingulise kokkuleppega või lahkarvamuse korral kohtus (HCC paragrahvid 1414, 798–799). Kummalgi abikaasal on õigus saada pool ühisvarast. Seda jagamise nõuet ei saa ette kirjutada.

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

  • Varalahususe / soetisvaras osalust võimaldava režiimi korral vastutab pärast abielulahutust olemasolevate võlgade eest üksnes võlgnikust abikaasa. Nende võlgade eest vastutab ta oma isikliku varaga.
  • Ka varaühisuse režiimi korral vastutab pärast abielulahutust olemasolevate võlgade eest üksnes võlgnikust abikaasa. Varaühisuse režiimi lõppemise tagajärjel aset leidnud ühisvara jagamine ei mõjuta võlausaldajate asjaõigust ühisvara suhtes, kui tegemist on võlgadega, mis on võlgnikust abikaasal abielu kestel tekkinud ühisvara hooldamise ja perekonna vajadustega seoses (HCC paragrahv 803).

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Puudub kohustuslik tasandusmakse nõue. Sellise nõude võib aga alusetu rikastumise sätteid kasutades esitada.