8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Seadusega 3719/2008 tutvustati mõistet „vaba partnerlusleping”, mille võivad sõlmida üksnes täisealised heteroseksuaalsed paarid. Paragrahvides 1 kuni 13 sätestatakse vaba partnerluslepingu sõlmimise ja lõpetamise tingimused ja formaalsused, samuti reguleeritakse partnerite varalisi suhteid ning alimentide ja vanemliku hoolega seotud küsimusi ning nähakse ette sellisest lepingust tulenevad pärimisõigused. Nimetatud lepingud tuleb koostada ametlike dokumentidena.

Nimetatud seaduse paragrahvis 6 antakse järgmised valikuvõimalused.

  • Kui partnerid ei lisa vabasse partnerluslepingusse mingeid erisätteid, kohaldatakse lepingu kehtivusajal neile varalahuse režiimi, seda nii enne lepingu sõlmimist omandatud vara kui ka tulevikus, lepingu kehtivusajal omandatud vara suhtes, või
  • partnerid võivad vabas partnerluslepingus sätestada, et igasugune tulevikus ja lepingu kehtivusajal omandatud vara kuulub neile mõlemale võrdselt, või
  • partnerid võivad lepingus sätestada, et kui leping lõpetatakse, võib kumbki pool esitada teisele poolele nõude lepingu kehtivusajal omandatud vara suhtes, kui ta on selle omandamisele kaasa aidanud. Nimetatud nõuet ei saa algatada nõude esitaja pärijad, seda ei saa neile üle anda ning nad ei saa seda pärida, kuid see kehtib võlgniku pärijate suhtes. Nõue aegub kaks aastat pärast lepingu lõpetamist.

    Seoses üleelanud abikaasa pärimisõigustega kas seadusjärgse pärimise või testamendi alusel sätestatakse paragrahvis 11 (kohustusliku õiguse säte) järgmist:

    • kui vaba partnerlusleping lõpetatakse ühe partneri surma tõttu, on üleelanud partneril laste olemasolul seadusjärgselt õigus kuuendikule pärandvarast, järgmiste astme pärijate olemasolul kolmandikule pärandvarast ning kogu pärandvarale, kui surnul ei ole sugulasi, keda saaks nimetada seadusjärgseteks pärijateks,
    • olenemata testamendiga sätestatust on üleelanud partneril õigus mõttelisele osale varast sellises ulatuses, mis moodustab poole talle kuuluvast seadusjärgsest pärandosast.
  • Registreerimata kooselu puhul puuduvad varalisi suhteid reguleerivad sätted.