5 Millised on lahutuse tagajärjed?

"A weboldalon található információk nem naprakészek, azok nem tartalmazzák a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv rendelkezéseit.“

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the new Civil Code as of 15 March 2014.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par le nouveau Code civil à partir du 15 mars 2014.“

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Varaühisuse võib lõpetada ühise abielu kestel või ühise abielu lõppemise (mis ei ole sama kui abielu lõppemine) korral.

Kohus võib varaühisuse lõpetada ühise abielu kestel, kui üks abikaasa seda õiglasel põhjusel taotleb.

Ühise abielu lõppemise korral lõpetatakse ka varaühisus ning mõlemad abikaasad võivad nõuda ühisvara jagamist. Abikaasade ühisvara jagamist käsitleva nõude üle otsustatakse pärast seda, kui ühisvara ja ühiste võlgade kohta on tehtud inventuur ning varad ja kohustused on kindlaks tehtud ja ära hinnatud. Kumbki abikaasa saab pool ühisvarast. Kohus peab tagama, et ühisvara jagamise käigus ei saaks kumbki abikaasa ebaõiglast rahalist kasu (FLA artikli 31 lõige 5). Abikaasade vara tuleks jagada mitterahaliselt. Kui see ei ole mingil põhjusel võimalik või kui sellise jagamise tagajärjel vara väärtus märkimisväärselt langeks, otsustab kohus, kuidas tuleb vara poolte lahkarvamuse korral jagada.

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Varaühisuse lõppemise korral vastutavad abikaasad ühiste võlgade eest proportsionaalselt nende osaga ühisvarast, st võrdselt.

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

5.3.1. Ülejääva vara ühise jagamise korral:
- Kas nõue tuleb rahuldada rahalise maksena või samaväärse varaga?
- Kuidas nõude suurust hinnatakse?
- Millise summa ulatuses tasutakse puudujääv osa rahalise maksega?
- Millal nõue esitatakse?

5.3.2. Muudel juhtudel (mitte ülejäägi jagamine)?

Jagamismenetluse kestel võivad abikaasad taotleda ühisvarast abikaasade lahusvarasse või vastupidi tehtud investeeringute hüvitamist. Lisaks võivad abikaasad taotleda ka haldus- ja hoolduskulude hüvitamist. Lahutamise kavatsusega tekitatud kulusid ei hüvitata. Kui mõlemad abikaasad on ühise abielu kestel ühe abikaasa lahusvarasse kuuluva vara lõpuni ära kasutanud, hüvitatakse see üksnes konkreetsetel ja õigustatud juhtudel. Puuduvat ühis- või lahusvara ei hüvitata, kui ühise abielu lõppemisel ühisvara puudub või kui vara puudumise eest vastutaval abikaasal lahusvara ei ole.

(FLAartikli 31 lõiked 3–4)