8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

"A weboldalon található információk nem naprakészek, azok nem tartalmazzák a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv rendelkezéseit.“

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the new Civil Code as of 15 March 2014.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par le nouveau Code civil à partir du 15 mars 2014.“

Abikaasade varalisi suhteid käsitlevaid sätteid võib analoogselt kohaldada registreeritud kooselule (mis on võimalik üksnes samasooliste isikute vahel) (2009. aasta seaduse, mis käsitleb registreeritud kooselu ja sellega seonduvaid õigusakte ning teiste kooelutõendite esitamist lihtsustavate põhikirjade muutmist, XXIX. osa artikli 3 lõike 1 punktid a–c).

2010. aasta 1. jaanuarist alates on sama- ja erisoolistel paaridel võrdne õigus taotleda tsiviilõiguse notari juures oma kooselu registreerimist. Seda registreerimist tuleb eristada esimeses lõikes kirjeldatust. See ei anna uusi õigusi ega kohustusi, vaid üksnes lihtsustab olemasoleva kooselu tõendamist (2008. aasta seaduse, mis käsitleb teatud kohtuväliseid notariaalseid toiminguid, XLV. osa artiklid 36E–36G).

Registreerimata partnerite ühisvara moodustub kooselu jooksul omandatud varadest ning proportsionaalselt mõlema partneri panusega vara omandamisel. Kui nende panuste suhet ei ole võimalik kindlaks määrata, käsitatakse seda võrdsena (50%–50%). Ka majapidamistöid käsitatakse panusena vara omandamisse (tsiviilseadustiku artikli 578/G lõige 1).