5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Varalahususe põhimõte kehtib kuni lahuselu või abielulahutuseni. Nii lahuselu kui abielulahutuse korral kohaldatakse poolte era- või ühisomandis oleva vara jagamise ja jaotamise suhtes imperatiivset nõuet, mille kohaselt tuleb abikaasadele ja ülalpeetavatele lastele tagada nõuetekohane kaitse (1989. aasta lahuselu ja perekonnaseaduse muutmise seaduse paragrahvi 3 lõike 2 punkt a) ning 1996. aasta perekonnaseaduse (abielulahutuse seaduse) paragrahv 5), ning põhikirjalist nõuet, mille kohaselt tuleb kõik lisatoetuse maksmise korraldused teha õigusemõistmise huvides 1995. aasta perekonnaseaduse paragrahvi 16 lõige 5 ja 1996. aasta perekonnaseaduse (abielulahutuse seaduse) paragrahvi 20 lõige 5), ning mille suhtes peab kohus arvesse võtma 12 kohustuslikku tegurit, mis on sätestatud 1995. aasta perekonnaseaduse paragrahvi 16 lõike 2 punktides a–I ning 1996. aasta perekonnaseaduse (abielulahutuse seaduse) paragrahvi 20 lõike 2 punktides a–I. Seega määrab iga juhtumi korral eesistuja subjektiivselt kummagi abikaasa varast saadava osa, viidates tavaliselt abielu asjaoludele, sealhulgas, kuid mitte üksnes ka abikaasade abielu kestel võetud rollide mõju uurimisele, ühe või mõlema abikaasa ohverdustele ja/või panustele ning nende praegusele ja tulevasele töövõimele. Väiksema sissetulekuga seotud juhtumite korral on kohus tavaliselt kõige enam huvitatud ülalpeetava abikaasa ja laste põhivajaduste täitmisest, mis hõlmab ka nendele pooltele elukoha tagamist. Kohus ei ole siiski piiratud üksnes ülalpeetava abikaasa vajaduste täitmisega ning suurema sissetulekuga seotud juhtumite korral on kohtutes tekkinud suundumus anda kolmandik varast mitteteenivale või vähem jõukale abikaasale. Süü ei mõjuta vara jagamist, välja arvatud juhul, kui ühe abikaasa süüd loetakse raskeks ja ilmseks.

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Ühe abikaasa tekitatud võlgade eest vastutab pärast abielulahutust/lahuselu samuti see abikaasa, kui kohus ei otsusta teisiti. Selline vastutuse ülekandmine võib moodustada osa kokkuleppemenetluse paketist, mille kohus on õigluse huvides määranud.

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Kohus võib ühele abikaasale anda korralduse maksta teisele abikaasale välja ühekordne rahalise makse, kui see on õigusemõistmise huvides (1995. aasta perekonnaseaduse paragrahvi 16 lõige 5 ning 1996. aasta perekonnaseaduse (abielulahutuse seaduse) paragrahvi 20 lõige 5) ja selle tegemisel peetakse silmas 12 kohustuslikku tegurit, mida kohus peab arvesse võtma (1995. aasta perekonnaseaduse paragrahvi 16 lõike 2 punktid a–I ja 1996. aasta perekonnaseaduse (abielulahutuse seaduse) paragrahvi 20 lõike 2 punktid a–I).