9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Nii Iiri ringkonnakohus kui ka kõrgem kohus on pädevad vastu võtma ja kuulama abieluvaraga seotud vaidluste menetlusi, kui ükskõik kumma abikaasa elukoht asub menetluse algatamise taotluse esitamise kuupäeval Iirimaal või ükskõik kumma abikaasa tavaline elukoht on nimetatud kuupäevale eelnenud ühe aasta kestel asunud Iirimaal (1989. aasta lahuselu ja perekonnaseaduse muutmise seaduse paragrahvi 31 lõige 4 ning 1996. aasta perekonnaseaduse (abielulahutuse seaduse) paragrahvi 39 lõige 1). Elukoha mõistet reguleerib üldine õigus ning seega võib sellega seotud fakte igal konkreetsel juhul seaduslikult tõlgendada. Üldiselt on isiku elukoht siiski koht, kus tal on alaline elamisluba, mis on tavaliselt ka tema algne alaline asukoht, kuid samamoodi võib see olla tema valitud elukoht, kui tema tegudest on näha, et ta kavatseb alaliselt või vähemalt määramata ajaks sinna elama jääda. Pädevust võib teostada selle ringkonna kohtunik, kus ükskõik milline menetlusosaline tavaliselt elab või mis tahes äri-, ameti- või kutsetegevust teostab (1989. aasta lahuselu ja perekonnaseaduse muutmise seaduse paragrahvi 31 lõige 5 ning 1996. aasta perekonnaseaduse (abielulahutuse seaduse) paragrahvi 38 lõige 3).