5 Millised on lahutuse tagajärjed?

Lahuselu ja abielulahutuse korral abieluvararežiim lõpetatakse (tsiviilseadustiku paragrahv 191).

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Kui (kohustuslik) varaühisuse režiim lõppeb, jagatakse vara ja kohustised pärast tasumata hüvitiste või tagasimaksete tasumist võrdselt. Ülejäänud ühisvara suhtes kohaldatakse tavapäraseid ühisvaraga seonduvaid sätteid. Kui abikaasad ei jõua ühisvara jaotamise osas kokkuleppele, otsustab selle üle kohtunik. Kui vastupidist ei ole võimalik tõendada, käsitatakse vallasvara osana ühisvarast (tsiviilseadustiku paragrahv 195). Seoses laste vajaduste ja nende hooldusõigusega võib kohtunik määrata ühe abikaasa kasutusvaldusesse osa teisele abikaasale kuuluvast varast (tsiviilseadustiku paragrahv 194).

Konventsionaalse varaühisuse režiimi (vt punkt 3.1) lõppemise korral kohaldatakse eespool nimetatud kohustusliku varaühisuse režiimi eeskirju, võttes arvesse abikaasade sätestatud võimalikke erandeid.

Varalahususe režiimi (vt punkt 3.1) lõppemise korral kohaldatakse varale tavapäraseid vara käsitlevaid sätteid.

Varaline fond (vt punkt 3.1) lõpetatakse abielu tühistamise või lõppemise korral. Alaealiste laste olemasolul jätkatakse fondi kuni viimase lapse täisealiseks saamiseni ning kohtunikul on õigus anda osa fondi varast alaealistele lastele kasutada või nende omandisse (tsiviilseadustiku paragrahv 171).

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Varaühisuse režiimi tagajärjel tekkinud kohustised režiimi lõppemise korral ei muutu.

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

5.3.1. Ülejääva vara ühise jagamise korral:
- Kas nõue tuleb rahuldada rahalise maksena või samaväärse varaga?
- Kuidas nõude suurust hinnatakse?
- Millise summa ulatuses tasutakse puudujääv osa rahalise maksega?
- Millal nõue esitatakse?

Itaalia õiguse kohaselt puudub kogunenud tulu ühisuse režiim.

5.3.2. Muudel juhtudel (mitte ülejäägi jagamine)?

Varaühisuse režiimi korral peab kumbki abikaasa ühisvarasse hüvitama summad, mis ta on võtnud ühisvarast ning mida ta ei ole kasutanud tavapäraste kohustuste täitmiseks. Kumbki abikaasa võib taotleda isiklikust varast ühisvara tarbeks võetud summade tagasimaksmist (tsiviilseadustiku paragrahv 192).