4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Selleks et see oleks kolmandatele pooltele siduv, tuleb abieluvaralepinguga sätestatud abieluvararežiim registreerida ettevõtlusregistri hallatavas abikaasade varaliste suhete registris. Lisaks sellele tuleb registreerida ka muu seadusega ettenähtud (vt punkt 4.2) teave ning abikaasade varaliste suhetega seonduvad lepingud, kohtuotsused, otsused ja teated.

Abieluvaraleping tuleb registreerida Ettevõtlusregistri selles piirkondlikus osakonnas, kelle teenindataval haldusterritooriumil on registreeritud ühe abikaasa elukoht. Kui abieluvaraleping sisaldab kinnisvara käsitlevat klauslit, tuleb leping registreerida ka kinnisvara asukoha maaregistris.

4.2. Millised dokumendid registreeritakse? Milline informatsioon registreeritakse?

Abikaasade Varaliste Suhete Register peab sisaldama järgmist teavet:

  • abikaasade andmed;
  • teave sätestatud abieluvararežiimi kohta: varalahusus või varaühisus; registrisse kandmise aeg; teave abieluvaralepingu kohta; abieluvararežiimi lõppemise aeg;
  • konkreetne teave: andmed kummagi abikaasa lahusvara moodustavate varade kohta; abikaasa vastutus teise abikaasa kohustuste eest; abikaasade omandiõiguste piirangud; muu kolmandate pooltega seonduv teave; märked.

4.3. Kuidas pääseda ligi registris olevale informatsioonile ja kes sellele ligi pääseb?

Igal inimesel on õigus registriga tutvuda ning taotleda selle toimikute väljavõtteid.

4.4. Milline on registreerimise õiguslik mõju (kehtivus, õiguste kaitse kellegi vastu)?

Leping ning varade jagamist käsitlev kohtuotsus on kolmandatele pooltele siduv pärast selle registreerimist Abikaasade Varaliste Suhete Registris; kinnisvara puhul on leping siduv pärast selle registreerimist maaregistris.