5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Kohustusliku abieluvararežiimi kohaselt säilitab kumbki abikaasa pärast abielulahutust oma lahusvara. Ühisvara jaotatakse abikaasade vahel võrdselt.

Kui valitud on varaühisuse režiim ning kui teisiti ei ole sätestatud, jaotatakse ühisvara abielulahutuse korral pärast võlgade mahaarvamist abikaasade vahel võrdselt (tsiviilseadustiku paragrahv 137).

Kui abieluvaralepingus on sätestatud varalahusus, siis abielulahutuse korral varade jagamist ei toimu. Kumbki abikaasa säilitab talle enne abielu kuulunud ning tema abielu kestel soetatud vara (tsiviilseadustiku paragrahv 117).

Abikaasad võivad varade jagamise lepingule alla kirjutada tsiviilõiguse notari juures või sõlmida selleks eraõigusliku lepingu. Sellisele lepingule võib alla kirjutada ainult abielu kestel. Kui abikaasad kokkuleppele ei jõua, antakse vaidlus nõude kujul kohtusse.

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Võlgu võetakse varade jaotamisel arvesse. Abikaasad võivad sõlmida ühiste kohustuste jagamise lepingu. Vaidluse korral antakse asi nõude kujul kohtusse.

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Abielu lõpetamise ajal või pärast seda võib (endine) abikaasa nõuda teiselt (endiselt) abikaasalt viimase vahenditega proportsionaalset toetust, kui viimane on oma tegudega abielu lõppemist soodustanud ja kui toetus on nõude esitanud abikaasale vajalik selleks, et tagada endine elatustase (tsiviilseadustiku paragrahv 81).

Kui üks abikaasa on teise abikaasa vara valitsemisel teinud vajalikke kulutusi oma isiklikust varast, võib ta alles pärast sellise valitsemise lõppu nõuda teiselt abikaasalt nende kulude hüvitamist sellises ulatuses, milles tal endal puudub kohustus neid katta (tsiviilseadustiku paragrahv 101).

Hageja hindab oma nõude ära, vaidluse korral kaastakse asjatundja. Lisaks sellele peab abikaasa varaühisuse režiimi korral hüvitama selle, mis ta on ühisvarast oma lahusvara tarbeks kulutanud. Kui abikaasa on oma lahusvarast teinud ühisvara tarbeks kulutusi, võib ta nõuda nende tagasimaksmist ühisvarast (tsiviilseadustiku paragrahv 138).