4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Luksemburgis avalikustatakse abieluvaralepingud nii, et lepingu väljavõte antakse hoiule prokuratuuris asuvasse kodanikeandmete registrisse ning toimikusse kantakse sellekohane kirje (uue tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvid 1018, 1026, 1126 ja sellele järgnevad paragrahvid).

Abieluvaralepingutele, mis näevad abikaasale üleelamise korral ette eraldise kogu varast või selle osast, sealhulgas ka surnud abikaasa pärandvarast, või mis kalduvad kõrvale ühisvara seaduslikust jaotamiskorrast ning mis on Luksemburgi maaregistris ja pärandvara osakonnas (Administration de l’Enregistrement et des Domaines) registreeritud, kohaldatakse erilist abieluvararežiimi.

Kui üks abikaasadest on kaupleja või jaemüüja, tuleb abieluvaralepingu väljavõte kanda Luksemburgi äriregistrisse (uue tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 1020 lõige 5).

4.2. Millised dokumendid registreeritakse? Milline informatsioon registreeritakse?

Registrisse tuleb kanda ka järgmine: varalahususe taotlused, notariaaltoimingud, otsused abieluvararežiimi ja eelkõige selle muudatuste kohta (see ei piira selle olemasolu korral eelneva režiimi lõpetamist, kui seda on veel vaja teha).

4.3. Kuidas pääseda ligi registris olevale informatsioonile ja kes sellele ligi pääseb?

Kodanikeandmete registris asuvate väljavõtete koopiaid võib jagada igaühele, kes neid taotleb. Kui toimikusse on lisatud kustutamismärge, tohib nimetatud registris asuvate väljavõtete koopiaid välja anda üksnes riigiprokuratuuri loal (uue tsiviilmenetluse seadustiku paragrahv 1129). Äriregistri väljavõtetega saab tutvuda kohapeal või neid internetist äriregistri veebilehelt tellida (www.rcsl.lu).

4.4. Milline on registreerimise õiguslik mõju (kehtivus, õiguste kaitse kellegi vastu)?

Registreerimise õiguslikud tagajärjed erinevad olenevalt sellest, kas need seonduvad lepinguosaliste või kolmandate pooltega. Lepinguosaliste vahel jõustuvad muudatused alates notariaaltoimingu kuupäevast. Kolmandate poolte suhtes jõustuvad muudatused kolm kuud pärast nende toimikus registreerimist, välja arvatud juhul, kui abikaasad on kolmandaga poolega lepingulisesse suhtesse astumisel teda muudatustest teavitanud (tsiviilseadustiku paragrahvi 1397 lõige 2). Muudatused ei ole siduvad sellistele võlausaldajatele, kes saavad kasu enne muudatuste tegemist omandatud õigustest (tsiviilseadustiku paragrahvi 1397 lõige 3).