2 Kas on olemas seadusjärgne abieluvararežiim ning kui on, siis mida selles sätestatakse?

2.1. Palun kirjeldage üldpõhimõtteid: Millised kaubad on ühisvara osa? Millised kaubad kuuluvad abikaasade lahusvara hulka?

Abielulepingu puudumisel kohaldatakse abikaasade vahel vara ühisust (Malta tsiviilkoodeksi artikkel 1316). Ühisvara hõlmab kogu vara, mida kumbki abikaasa omandab oma tööd tehes, kummagi abikaasa vara vilju ning kummagi abikaasa poolt abielu vältel tasu eest ostetud vallas- ja kinnisvara. Kõik kummagi abikaasa poolt kas annetusena või pärandina saadud varad loetakse selle saanud/pärinud abikaasa isiklikuks varaks.

2.2. Kas vara jagamisel on olemas seadusjärgsed tingimused?

Kui puuduvad tõendid vastupidise kohta, eeldatakse kogu abikaasade või neist ühe poolt vallatava vara kohta, et see on ühisvara (tsiviilkoodeksi artikli 1321 lõige 1). Kui abielulepingut ei sõlmita, kehtib eeldus, et kogu kummagi abikaasa poolt abielu vältel tasu eest soetatav vallas- ja kinnisvara kuulub võrdselt mõlemale abikaasale.

2.3. Kas abikaasad peaksid koostama varade nimekirja? Kui jah, siis millal ja kuidas?

Õigusnormidega ei ole sellist kohustust kehtestatud. Abikaasadel on siiski vabadus koostada abielulepingus kummalegi neist kuuluvate varade inventuur.

2.4. Kes vastutab vara haldamise eest? Kellel on õigus vara käsutada? Kas üks abikaasa võib vara üksi käsutada/hallata või on vajalik teise abikaasa nõusolek (nt. abikaasade kodu käsutamisel)? Millist mõju avaldab nõusoleku puudumine juriidilise tehingu kehtivuse suhtes ning kolmanda osapoole õiguste kaitse suhtes?

Ühisvara tavapärase haldamise toiminguid võib teha kumbki abikaasa. Erakordseid haldustoiminguid võivad abikaasad siiski teha ainult koos. Seaduses on täpselt sätestatud, milliseid toiminguid loetakse erakorraliseks halduseks, milleks on vaja mõlema abikaasa nõusolekut (tsiviilkoodeksi artikkel 1322).

Näiteks on mõlema abikaasa nõusolekut vaja ühisvarasse kuuluva kinnisvara võõrandamiseks, kuid abikaasade ühise kodu võõrandamiseks isegi juhul, kui see kuulub ainult ühele abikaasale. Kui mõlema abikaasa nõusolekut vajavaid toiminguid teeb ainult üks ilma teise nõusolekuta, võib neid viimase nõudmisel tühistada juhul, kui toimingud puudutavad asja- või võlanõudeõiguse võõrandamist või loomist kinnisvara üle. Kui sellised toimingud puudutavad vallasvara, võib neid tühistada ainult juhul, kui nendega antakse õiguseid asjaomase vallasvara üle edasi kinkimise teel (tsiviilkoodeksi artikkel 1326).

2.5. Kas ühe abikaasa sõlmitud juriidilised tehingud on siduvad ka teisele abikaasale?

Ühisvara tavapärase haldamise toiminguid võib teha üks abikaasa üksi, kuid need on siduvad ka teise abikaasa suhtes.

2.6. Kes vastutab abielu jooksul tekkinud võlgade eest? Millist vara võivad võlausaldajad oma nõuete katmiseks kasutada?

Abikaasad vastutavad ühisvaraga ja isikliku varaga ühiselt ühisvaraga seotud ning perekonna vajaduste nimel võetud võlgade eest (tsiviilkoodeksi artiklid 1327 ja 1330).

Abikaasa isikliku varaga seotud võlad moodustavad osa tema isiklikest võlgadest, nagu ka teise abikaasa vajaliku nõusolekuta tehtud ühisvara erakorraliste haldustoimingute läbi tekkinud võlad. Isiklike võlgade võlausaldajad rahuldavad oma nõuded võlgnikust abikaasa isikliku vara suhtes. Kui sellest aga ei piisa, võivad nad kasutada ka ühisvara, kuid ainult selle osa ulatuses, mis võlgnikule ühisvaras kuulub (tsiviilkoodeksi artikkel 1329).