5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Kui seadusjärgne vara ühisuse režiim lõpeb, reguleeritakse ühisvara ja selle jagamist vastavalt sätetega ühiselt päritud varade ja pärandvara jagamise kohta (perekonna- ja eestkostekoodeksi artikkel 46).

Ühisvara võib jagada, kui vara ühisuse režiim lõpeb abielu kestel, näiteks tulenevalt kohtuotsusest või lepingust, või kui vara ühisuse režiim lõpeb abielu lõppemisel (lahutuse või lahuselu tulemusel). Lahutus- ja lahuselu menetlused ei ole ühisvara jagamisega seotud. Enamasti jagatakse ühisvara omaette menetlustel. Lahutus ja lahuselu leiavad aset kohtu otsusel. Ühisvara võib jagada kohtu otsusel või lepinguga, mis peab olema koostatud tõestatud notariaalse aktina, kui ühisvara sisaldab kinnisvara (sama puudutab teisi eriõigusi).

Abikaasade osad ühisvaras on võrdsed, kui abielulepingus ei ole sätestatud teisiti. Kohtult võib taotleda ebavõrdsete osade kindlaksmääramist (perekonna- ja eestkostekoodeksi artikkel 501).

Kumbki abikaasa peaks tagastama ühisvarast tema enda vara nimel tehtud kulutused, v.a tulu toonud varade nimel tehtud tehtud kulutused. Abielupool võib nõuda oma isiklikust varast ühisvara nimel tehtud kulude hüvitamist. Kumbki abikaasa ei või nõuda perekonna vajaduste rahuldamiseks tehtud kulutuste hüvitamist, v.a juhul, kui need suurendasid ühisvara väärtust vara ühisuse režiimi lõpetamise ajaks. Hüvitamine teostatakse ühisvara jagamisel. Kohus võib juhul, kui see on vajalik perekonna heaolu nimel, otsustada, et kulud tuleb maksta tagasi varem (perekonna- ja eestkostekoodeksi artikli 45 lõiked 1 ja 2).

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Abikaasad jäävad pärast lahutust/lahuselu vastutavaks olemasolevate võlgade eest. Ühisvara jagamine ei hõlma võlgasid. Mis tahes abikaasade vaheline leping võlgade tagasimaksmise kohta on võlausaldajate seisukohast kehtetu, v.a juhul, kui võlausaldaja nõustub võla ülevõtmisega ühe abikaasa poolt.

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Lisanduva tulu võrdsustamisega lahusvara režiimi lõpetamisel võib võrdsustada režiimi vältel kummagi abikaasa vara väärtuse kasvud mitterahalise maksega (perekonna- ja eestkostekoodeksi artikli 514 lõige 1). Sellise võrdsustamise nõue aegub kümne aasta pärast (tsiviilkoodeksti artikkel 118).