2 Kas on olemas seadusjärgne abieluvararežiim ning kui on, siis mida selles sätestatakse?

2.1. Palun kirjeldage üldpõhimõtteid: Millised kaubad on ühisvara osa? Millised kaubad kuuluvad abikaasade lahusvara hulka?

I) Kohaldatakse vara ühisuse režiimi, kui ei ole abielulepingut, mis sätestaks teisiti (tsiviilkoodeksi artikkel 1717).

Ühisvara hõlmab järgmist (kuid ei piirdu sellega):

 • (a) Abikaasade töine sissetulek ning kõik abikaasade poolt abielu vältel soetatud varad, mis ei jää seaduse järgi ühisvarast välja (tsiviilkoodeksi artikkel 1724).

Abikaasade lahusvara hõlmab järgmist (kuid ei piirdu sellega):

 • (a) kummalegi abikaasale abielu sõlmimise ajal kuulunud vara:
 • (b) vara, mida kumbki abikaasa omandab abielu kestel pärandi või kingitusena;
 • (c) abielu vältel varasema õiguse raames saadud vara (CC artiklid 1722 ja 1723).

2.2. Kas vara jagamisel on olemas seadusjärgsed tingimused?

Vallasvara eeldatakse kuuluvat ühisvara hulka, kui ei ole tõestatud vastupidist (tsiviilkoodeksi artikkel 1725).

2.3. Kas abikaasad peaksid koostama varade nimekirja? Kui jah, siis millal ja kuidas?

Portugali õigusnormid ei nõua varade inventuuri kehtestamist.

2.4. Kes vastutab vara haldamise eest? Kellel on õigus vara käsutada? Kas üks abikaasa võib vara üksi käsutada/hallata või on vajalik teise abikaasa nõusolek (nt. abikaasade kodu käsutamisel)? Millist mõju avaldab nõusoleku puudumine juriidilise tehingu kehtivuse suhtes ning kolmanda osapoole õiguste kaitse suhtes?

Ühisvara haldavad mõlemad abikaasad. Kinnisvara koormamiseks või võõrandamiseks on vaja mõlema abikaasa nõusolekut. Kui selline toiming tehakse ilma teise abikaasa nõusolekuta, võib selle vaidlustada.

Kumbki abikaasa haldab enda vara sõltumatult. Lisaks haldab kumbki abikaasa ainuisikuliselt järgmisi varasid, isegi kui need kuuluvad ühisvarasse:

 • (a) tulu, mida ta saab oma töö eest;
 • (b) tema autoriõigused;
 • (c) ühisvara, mida ta tõi abiellu või sai abielu vältel kingitusena, nagu ka kõik sellega kaasnevad õigused;
 • (d) kõik mõlemale abikaasale kingitud või pärandatud varad, mille puhul välistatakse ühe abikaasa poolne haldamine, v.a erijuhtudel;
 • (e) ühele abikaasale või ühisvarasse kuuluv vallasvara, mida kasutab ainult üks abikaasadest töövarustusena;
 • (f) ühele abikaasale kuuluv vara, kui see abikaasa ei saa vara hallata seetõttu, et see asub kauges või teadmata asukohas või muul põhjusel, ning juhul, kui selle vara haldamiseks ei ole vormistatud asjakohast esindusõigust;
 • (g) teisele abikaasale kuuluv vara, kui ta annab selleks volituse (tsiviilkoodeksi artikkel 1678).

Kumbki abikaasa võib olenemata kohaldatavast abieluvararežiimist avada enda nimel pangakontosid ja neid vabalt lõpetada (tsiviilkoodeksi artikkel 1680).

2.5. Kas ühe abikaasa sõlmitud juriidilised tehingud on siduvad ka teisele abikaasale?

Mõlemad abikaasad vastutavad enne abiellumist või abielu kestel tekkinud võlgade eest, mida kumbki abikaasadest võttis kas pere igapäevaelu tavapärasteks kulutusteks ning võlga haldava abikaasa poolt abielu kestel abikaasade ühise kasu nimel ning tema haldusvolituste piires võetud võlgade eest (tsiviilkoodeksi artikkel 1691).

2.6. Kes vastutab abielu jooksul tekkinud võlgade eest? Millist vara võivad võlausaldajad oma nõuete katmiseks kasutada?

Järgmised võlad on mõlema abikaasa vastutusel:

 • (a) enne abiellumist või abielu kestel kummagi abikaasa poolt või ühe abikaasa poolt teise nõusolekul võetud võlad (tsiviilkoodeksi artikli 1691 lõige 1).
 • (b) enne abiellumist või abielu kestel kummagi abikaasa poolt pere igapäevaelu tavapärasteks kulutusteks võetud võlad (tsiviilkoodeksi artikli 1691 lõige 1(b)).
 • (c) abielu kestel võlga haldava abikaasa poolt ühise kasu nimel ning oma haldusvolituste piires võetud võlad (tsiviilkoodeksi artikli 1691 lõige 1(c)).
 • (d) kummagi abikaasa poolt äritegevuse osana võetud võlad, kui ei suudeta tõestada, et võlgu ei võetud ühise kasu nimel või et kohaldada tuleb varade lahususe režiimi (tsiviilkoodeksi artikli 1691 lõige 1(d));
 • (e) võlad, mis koormavad annetustena või pärimise teel saadud varasid, kui need on saanud osaks ühisvarast (tsiviilkoodeksi artikli 1691 lõige 1(e) ja artikli 1693 lõige 2).

Varade universaalse ühisuse režiimi kohaldamisel kuuluvad kummagi abikaasa poolt enne abiellumist võetud võlad ühisvarasse, kuid ainult juhul, kui nad on võetud abikaasade ühise kasu nimel (tsiviilkoodeksi artikli 1691 lõige 2). Järgmised võlad on ühe abikaasa ainuvastutusel (tsiviilkoodeksi artikkel 1692): kõik võlad, mida kumbki abikaasa on ilma teise abikaasa nõusolekuta võtnud kas enne abiellumist või abielu kestel ning mis ei kuulu tsiviilkoodeksi artikli 1691 lõigete 1(b) või 1(c) kohaldamisalasse; kõik võlad, mis tulenevad kuritegude ja kahju hüvitamisest, õigusabi tasudest või ühele abikaasale omistatavate tegude eest tasutavatest trahvidest, v.a juhul, kui need teod toovad kaasa ainult tsiviilvastutuse ja on hõlmatud tsiviilkoodeksi artikli 1691 lõikega 1 või 2; kõik võlad, mida ei saa kaasata ühisvarasse tsiviilkoodeksi artikli 1694 lõike 2 alusel.