4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Abielulepingud tuleb registreerida riiklikus abieluvararežiimide registris, mida peab Rumeenia riiklik notarite ühendus (Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România), abielu sõlmimise asutuses peetavas perekonnaseisuregistris ning olenevalt varade iseloomust teistes avaldatavates registrites (äriregister, maaregister jmt).

4.2. Millised dokumendid registreeritakse? Milline informatsioon registreeritakse?

Riiklikule abieluvararežiimide registrile ning perekonnaseisuregistrile, aga ka teistele osutatud registritele tuleb esitada abielulepingu koopia.

4.3. Kuidas pääseda ligi registris olevale informatsioonile ja kes sellele ligi pääseb?

Iga isik võib esitada riiklikule abieluvararežiimide registrile päringu ning taotleda sertifikaatide väljavõtteid (tsiviilkoodeksi artikli 334 lõige 5) ilma, et ta peaks huvi põhjendama.

4.4. Milline on registreerimise õiguslik mõju (kehtivus, õiguste kaitse kellegi vastu)?

Kolmandad isikud saavad esitada abielulepingule vastuväiteid ainult juhul, kui see on registreeritud.