3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Pärast abielu sõlmimist võivad abikaasad leppida kokku õigusnormidega kindlaks määratud varaühisuse laiendamises või vähendamises.

Laiendamine tähendab seda, et abikaasad võivad kokku leppida, et ühisvara hõlmab ka tavaliselt abikaasade lahusvarasse kuuluvat vara (nt kinke või pärandi teel omandatud vara või vara, mis on saadud enne abielu sõlmimist omandatud vara asenduseks). Vähendamine tähendab seda, et abikaasad võivad kokku leppida, et teatud ühisvarasse kuuluv vara (näiteks ainult ühele abikaasale kuuluvast varast teenitud tulu, hüved ja viitlaekumised) ei ole enam osa ühisvarast.

Samuti võivad abikaasad leppida kokku vara valitsemises (tsiviilseadustiku paragrahvi 143a lõige 1), näiteks võivad nad sätestada, et ühisvara või teatud vara valitsevad mõlemad abikaasad või ainult üks neist. Kui üks abikaasa käsutab vara, mis ei kuulu ühise valitsemise alla, ei saa teine abikaasa nõuda selle käsutamise kehtetuks tunnistamist. Need varaühisuse kohustusliku ulatuse muudatused kehtivad üksnes varale, mis on omandatud pärast lepingu sõlmimist.

Abikaasad võivad leppida kokku edasilükkunud varaühisuses, mille korral varaühisust kohaldatakse alles alates abielu lõppemise päevast. Sellisel juhul ei muuda leping varaühisuse ulatust, vaid selle kohaldamisaega. Seega on abielu kestel kummalgi abikaasal ainuõigus teatud vara üle ning alles abielu lõppemise hetkel moodustub kõikidest asjadest ja õigustest ühisvara kogum, mis seejärel jagatakse.

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Eespool kirjeldatud abieluvaralepingute sõlmimiseks, muutmiseks või tühistamiseks peab tsiviilõiguse notar koostama ametliku dokumendi.

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Slovaki õigus ei luba sõlmida abielueelseid lepinguid. Abieluvaralepingu saab seega sõlmida alles pärast abiellumist. Kui leping käsitleb kinnisvara, jõustub see alles pärast selle kinnistusraamatusse registreerimist.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Lepingut võib abielu kestel igal ajal muuta. Selleks et muudetud leping oleks kehtiv, peab selle koostama tsiviilõiguse notar ametliku dokumendina.