5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Kui teisiti sätestav leping puudub, tähendab abielu lõppemine ka varaühisuse režiimi lõppu, mille tagajärjel ühisvara jagatakse (tsiviilseadustiku paragrahvi 148 lõige 1). Ühisvara jagatakse abikaasadevahelisel kokkuleppel või kohtus ühe abikaasa taotlusel. Mõlemal juhul tuleb võtta arvesse seda, et mõlemale abikaasale kuulub võrdne osa. Kummalgi abikaasal on õigus taotleda oma isiklikust varast ühisvarasse tehtud kulutuste hüvitamist ning vastupidi, kohustus maksta ühisvarasse tagasi see, mille ta on sealt oma isikliku vara tarbeks võtnud. Ühisvara jagamisel tuleb eriliselt arvesse võtta alaealiste laste huve ning lisaks sellele asjaolu, kuidas on kumbki abikaasa perekonna eest hoolt kandnud ning kuidas nad on panustanud ühisvara omandamisse ja hooldamisse. Kummagi abikaasa püüdluste määra kindlakstegemisel tuleb arvesse võtta ka ühiste laste ja ühise kodumajapidamise eest hoolitsemist (tsiviilseadustiku paragrahv 150).

Kui kolme aasta jooksul alates varaühisuse režiimi lõppemisest ei ole sõlmitud kokkulepet vara jagamiseks ning kumbki abikaasa ei ole taotlenud ühisvara jagamiseks kohtu otsust, eeldatakse, et ühisvarasse kuuluv vallasvara kuulub sellele abikaasale, kes kasutab seda ainuomanikuna enda, perekonna või kodumajapidamise vajaduste täitmiseks. Muu vallasvara ja kinnisvara on võrdsetes osades abikaasade kaasomandis. Sama kehtib ka abikaasade muu ühise varaga seotud õiguste, näiteks ühiste hoiuste ja nõuetega seonduvate õiguste kohta (tsiviilseadustiku paragrahvi 149 lõige 4).

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Varade jagamisele kehtestatud kolmeaastase tähtaja asjatu aegumine loob õigusliku eelduse, et endistel abikaasadel on võlgade osas võrdsed kohustused. Juhul kui abikaasad on kohtuväliselt või kohtumenetluse käigus jõudnud omavahelisele kokkuleppele, tasutakse abielu kestel ja abikaasade ühise valitsemise tagajärjel tekkinud võlad. See kehtib ainult abikaasade vahel, mitte kolmandate poolte suhtes. Seega on kolmandatel pooltel õigus nõuda ükskõik kummalt endiselt abikaasalt võla tagasimaksmist.

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Kummalgi abikaasal on õigus taotleda isiklikust varast ühisvara tarbeks tehtud kulutuste hüvitamist. See nõue tuleb täita teise abikaasa ühisvara osa arvelt.

Ühisvara jagamise käigus tuleb vara jaotada abikaasade osade suurustega proportsionaalselt. Kui ühele abikaasale määratud vara väärtus on suurem kui tema osa ühisvarast, peab ta erinevuse teisele abikaasale rahaliselt hüvitama.