5 Millised on lahutuse tagajärjed?

Lahutus või lahkuminek lõpetab vara juurdekasvu tasaarveldamise režiimi. Selle tulemusena lõpeb ja likvideeritakse ühisvara (CC artikkel 1392). Lahutus lõpetab ühtlasi ka abielu.

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Vara jaotatakse järgmiselt. Esmalt koostatakse inventuur (CCartikkel 1396), nii varade (CCartikkel 1397) kui kohustuste (CC artikkel 1398) kohta. Kui see on valmis, makstakse esmalt ühised võlad rahas või ühise vara arvelt (CC artiklid 1399-1400 ). Võlausaldajatele jääb nõudeõigus kuni võlg on täielikult tasutud (CC artikkel 1401). Võlausaldajatele tasumise järel makstakse välja mõlemad abikaasad hüvitused (CC artikkel 1403), ja järelejääv vara jaotatakse abikaasade või nende pärijate vahel võrdselt (CC artikkel 1404).

Jaotamisest jäävad välja isiklikud varad, mida ei saa jaotada, kuna need kuuluvad üksnes nende omanikule. Sellised varad on loetletud CC artiklis 1346.

Ühe abikaasa ainuomandisse kuuluva perekonna kodu, mis oli varade jaotamisest välja arvatud, võib kohus määrata teisele abikaasale ka juhul, kui tema elulised vajadused või ühise lapse oluline vajadus tingib selle edasise kasutamise (CC artikkel 96).

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Kui inventuur on koostatud, tuleb ühised võlad tasuda rahas või ühise vara arvelt (CC artiklid 1399-1400 ). Võlausaldajatele jääb nõudeõigus kuni võlg on täielikult tasutud (CC artikkel 1401).

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Kui lahkuminek või lahutus toob kaasa abikaasade majanduslikult ebavõrdse olukorra, on halvemasse olukorda jääval abikaasal õigus hüvitusele, mis võib koosneda ajutisest või määramata ajaks kehtestatud või ühekordsest elatisrahast. Abikaasad võivad hüvituses kokkuleppida lepinguga, mille kinnitab kohtunik, või sellise lepingu puudumisel määrab kohtunik, kes arvestab kõiki asjaolusid (CC artikkel 97). Lisaks on heas usus toiminud abikaasal õigus hüvitusele juhul, kui abielu tühistatakse (CC artikkel 98). Elatisraha võib muuta juhul, kui asjaolud muutuvad olulisel määral (CC artikkel 100). Õigus elatisele võib teatud asjaoludel kaduda (CC artikkel 101).

5.3.1. Ülejääva vara ühise jagamise korral:
- Kas nõue tuleb rahuldada rahalise maksena või samaväärse varaga?
- Kuidas nõude suurust hinnatakse?
- Millise summa ulatuses tasutakse puudujääv osa rahalise maksega?
- Millal nõue esitatakse?

Vara juurdekasvu tasaarveldamise režiimi korral reguleerivad hüvitusnõude rahuldamist ja selle arvutamist, väljamakset ja kestust peatüki 5.3 sätted.

5.3.2. Muudel juhtudel (mitte ülejäägi jagamine)?

Samu sätteid (peatükis 5.3.) kohaldatakse teistele abieluvararežiimidele.