8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Registreeritud kooselu Registreeritud kooselu käsitlev seadus (1994:1117) (partnerlusseadus) aegus 2009. aasta aprillikuu lõpus. Samal ajal anti samasoolistele paaridele abieluõigus. Kehtetuks tunnistatud partnerlusseadusega kaasnevad endiselt õiguslikud tagajärjed seoses selliste paaridega, kes registreerisid oma kooselu enne 2009. aasta aprillikuud ega ole oma partnerlust sellest ajast saati abieluks vormistanud. Kohustuslikku abieluvararežiimi kohaldatakse registreeritud partnerite suhtes täielikult.

Abieluväline kooselu Rootsi õiguses reguleerib abieluvälist kooselu konkreetne seadus: kooseluseadus (2003:376). Kooseluseadust kohaldatakse kahele abielus mitteolevale samast või erinevast soost isikule, kes elavad alaliselt koos, on suhtes ja jagavad sama majapidamist. Seaduse eesmärk on kaitsta majanduslikult nõrgemat poolt ning suhet ei pea registreerima. Kui kooselu lõppeb (paragrahv 2), võib kumbki pool ühe aasta jooksul taotleda varade jagamist (paragrahv 8). Kooseluseaduses sätestatud vara jagamist käsitlevad eeskirjad põhinevad abieluseadustikus sätestatud vara jagamist käsitlevatel eeskirjadel. Vara, mida kooseluseaduse kohaselt jagatakse, on siiski väheulatuslikum, jagatakse üksnes kooselupartnerite ühine elukoht ja kodutarbed, mis omandati ühiseks kasutamiseks (nn kooselupartnerite vara). Välja jäetakse peamiselt lõõgastavatel eesmärkidel ja enne kooselu algust omandatud vara. Kooselupartnerite vara netoväärtus jagatakse ning see kooselupartner, kellele kuulub suurem osa kooselupartnerite varast, võib vahe ühtlustada ühekordse makse abil või anda teisele partnerile üle samas väärtuses vara (paragrahv 17). Kooselu lõppemisel antakse elukoha õigus üle sellele kooselupartnerile, kes seda kõige rohkem vajab, isegi siis, kui teine kooselupartner on nimetatud elukoha ainuomanik, kuid tingimusel, et kinnisvara kuulub talle pikaajalise rendilepingu või üürilepingu alusel (rootsi keeles bostadsrätt) (§ 22). Ühise elukoha käsutamisega seonduvad piirangud kehtivad sarnaselt abikaasadele ka kooselupartneritele (paragrahvid 23-25). Kooselupartnerid võivad kokku leppida, et neile kooseluseaduses sätestatud vara jagamist käsitlevaid eeskirju ei kohaldata (paragrahv 9). Vara jagamise taotlus tuleb esitada hiljemalt ühe aasta jooksul pärast suhte lõppemist (paragrahvi 8 lõige 2). Lisaks sellele võivad nii kooselavad mitteabielulised paarid kui ka abikaasad sõlmida kooselu lõppemisel varade jagamist käsitleva esialgse kokkuleppe (paragrahv 9).