1 Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Inglismaa/Wales

Inglismaa ja Walesi kohtud kohaldavad lahutust ja selle rahalisi tagajärgi puudutavates asjades alati, kui asi on nende jurisdiktsioonis, lex fori (oma riigi) õigust. Vt ka punkt 9 forum non conveniens kohta.

Šotimaa

Abikaasade vastava valiku puudumisel kohaldatakse kinnisvara suhtes vara asukoha järgset õigust (lex situs) ning vallasvara suhtes abikaasade elukohariigi õigust. Kui abikaasade elukohad on erinevates riikides ja küsimus nende vallasvara suhtes kerkib üles Šotimaal, kohaldatakse Šotimaa õigust (lex fori) (2006. aasta perekonnaseaduse (Šotimaa) paragrahv 39).

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Inglismaa/Wales

Ei. Hiljutine mõjukas otsus kohtuasjas Radmacher v. Granatino [2010] UKSC 42 kinnitas, et igal juhul kohaldatakse lex fori õigust. Eelnevat küll arvesse võttes on õigluse üldpõhimõtte raames arvesse võetavad peamised tegurid siiski lepingu kehtivus ja tulemus valitava õiguse kohaselt (vt punkte 2.1. ja 2.2.).

Šotimaa

Abikaasad võivad valida, millist õigust kohaldada. Piiranguid ega formaalseid nõudeid ei ole (2006. aasta perekonnaseaduse (Šotimaa) paragrahvi 39 lõike 6 punkt b).