2 Kas on olemas seadusjärgne abieluvararežiim ning kui on, siis mida selles sätestatakse?

2.1. Palun kirjeldage üldpõhimõtteid: Millised kaubad on ühisvara osa? Millised kaubad kuuluvad abikaasade lahusvara hulka?

Inglismaa/Wales

Inglismaal ja Walesis ei ole abieluvararežiimi kui sellist, vara ühisus puudub ning seega ei ole abiellumisel põhimõtteliselt varalist mõju. Lahutamisel antakse kohtutele siiski väga ulatuslik kaalutlusõigus paljude erinevate korralduste tegemiseks (mida nimetatakse "ancillary relief" ("kaashüvitis")) (vt vastust punktile 5.1).

Šotimaa

Šotimaal kehtib kohandatud lahusvara süsteem. Üldreegel on selline, et abielu ei mõjuta vara omandit (1985. aasta perekonnaseaduse (Šotimaa) paragrahv 24). Seda on siiski mitmel viisil kohandatud:

  • Abikaasal on seadusjärgne õigus ühises kodus elada isegi siis, kui see kuulub ainult teisele abikaasale.
  • Lahutamisel kehtib õiglase jagamise (üldjuhul tähendab see võrdset jagamist) põhimõte
  • abieluvara suhtes.
  • Ühe abikaasa surma korral on lesel teatud kaitstud õigused ning testamendi olemasolul jääb talle sageli kogu pärand.

2.2. Kas vara jagamisel on olemas seadusjärgsed tingimused?

Inglismaa/Wales

Abielul kui sellisel ei ole varalist mõju. Vt ka 5.1.

Šotimaa

Kehtib eeldus, et abiellumist oodates või abiellumise vältel omandatud majapidamiskaupu omatakse võrdsetes osades isegi juhul, kui need ostis üks abikaasa (1985. aasta perekonnaseaduse (Šotimaa) paragrahv 25).

2.3. Kas abikaasad peaksid koostama varade nimekirja? Kui jah, siis millal ja kuidas?

Inglismaa/Wales

Sellist seadusjärgset kohustust ei ole. Kuna aga varade allikas lahutuse ajal võib avaldada mõju kohtu korraldustele, on soovitatav, et abikaasad sellise inventuuri siiski koostavad (ja vajadusel seda ka ajakohastavad). Vt ka 3.1. ja 3.2.

Šotimaa

Puudub õigusnorm, mis muudaks varade inventuuri kohustuslikuks.

2.4. Kes vastutab vara haldamise eest? Kellel on õigus vara käsutada? Kas üks abikaasa võib vara üksi käsutada/hallata või on vajalik teise abikaasa nõusolek (nt. abikaasade kodu käsutamisel)? Millist mõju avaldab nõusoleku puudumine juriidilise tehingu kehtivuse suhtes ning kolmanda osapoole õiguste kaitse suhtes?

Inglismaa/Wales

1925. aasta omandiseaduse paragrahv 37 ütleb, et "abikaasasid käsitletakse kõigis varaliste huvide omandamisega (...) seotud küsimustes kahe isikuna", seega kohaldub üldine omandiõigus. Inglismaa ja Walesi õigus ei anna ühele abielupoolele teisele kuuluva perekonna koduga seotud tehingute osas õigust, et temaga peaks neid arutama või ta saaks neile veto panna (vt National Provincial Bank Ltd. v. Ainsworth [1965] AC 1175 ja Barclays Bank v. O'Brien [1994] 1 AC 1980).

On aga oluline märkida, et Inglismaa ja Walesi õigus teeb vahet juriidilisel omandil (omandiõiguse nominaalne valdaja) ning võrdsel/kasulikul omandil. Eestkosteõigus võimaldab seega kasuliku huvi omandamist isegi juhul, kui juriidiline omanik on teine abikaasa. Üldjuhul on juriidiline omanik see, kellel on varade haldamise õigus, kuid juhul, kui abikaasal (või muul isikul) on vara suhtes kasulik huvi, võib sellest tuleneda teatud piiranguid.

Šotimaa

Lähtepunktiks on, et kumbki abikaasa haldab enda vara, kuid kumbki võib tavaliste esindusreeglite raames volitada seda tegema ka teist poolt. Kummalgi abikaasal on õigus võõrandada enda vara. Seadusest tulenevate abikaasade ühiskodus elamise õiguste tõttu ei tohi aga seda kodu omav abikaasa võõrandada seda ilma teise abikaasa nõusolekuta. Sellise nõusoleku puudumisel on võimalik vastustada ostja hõivamisõigust (1981. aasta abikaasade ühiskodude (perekonna kaitse) seadus (Šotimaa).

2.5. Kas ühe abikaasa sõlmitud juriidilised tehingud on siduvad ka teisele abikaasale?

Inglismaa/Wales

Ei, kohaldatakse üldist lepinguõigust.

Šotimaa

Abikaasasid puudutavaid erireegleid ei ole. Kohaldatakse üldist esindusõigust.

2.6. Kes vastutab abielu jooksul tekkinud võlgade eest? Millist vara võivad võlausaldajad oma nõuete katmiseks kasutada?

Inglismaa/Wales

Põhimõtteliselt on kumbki abikaasa vastutav enda võla eest, välja arvatud eriasjaolude kohaldumisel (kuid vaata ka eespool punkti 2.4). Võlausaldaja nõude rahuldamiseks võib kasutada ainult võla tekitanud abikaasa vara.

Šotimaa

Kumbki abikaasa vastutab oma võlgade eest. Kummagi abikaasa võlausaldajad võivad kasutada oma nõuete rahuldamiseks ainult asjaomase abikaasa vara. Pankrotinormides on siiski spetsiaalsed kaitseklauslid abikaasade ühiskodu suhtes (vt 1985. aasta pankrotiseaduse (Šotimaa) paragrahve 40 ja 41).