3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Inglismaa/Wales

Abikaasad võivad taotleda alati kaashüvitist, isegi abielulepingu olemasolul.

Seda küll arvestades võib aga abikaasade vaheline vara jagamist käsitlev õiglane leping olla siiski olulise tähtsusega ning on kindlasti oluline faktor, mida kohus kaalutlusõigust rakendades arvesse võtab. Ülemkohus on märkinud, et leping ei ole õiglane, kui see piirab asjaga seotud laste heaolu ning et jagamisest lähtuva õigluse põhine leping on suurema tõenäosusega õiglane kui vajadustest ja hüvitamisest lähtuva õigluse põhine leping (vt punkti 5.1).

Šotimaa

Abikaasadel on vabadus korraldada oma vara oma soovide kohaselt. Puuduvad valmiskujul juriidilised abieluvararežiimid, millega abikaasad võiksid liituda.

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Inglismaa/Wales

Kuigi formaalseid nõudeid kui selliseid ei ole, on siiski tungivalt soovitatav, et abikaasad saaksid sõltumatut juriidilist nõu ja et varad täielikult avaldataks ning et see kajastataks lepingus; kui need tingimused ei ole täidetud (või ei ole see võimalik), tuleks vastavalt kajastada loobumine.

Šotimaa

Muid formaalseid nõudeid peale asjaomase tehinguliigi tavapäraste formaalsete nõuete ei ole.

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Inglismaa/Wales

Abielulepingut võib sõlmida ja muuta enne abiellumist ja abielu kestel (ning isegi pärast abielu). Selle mõju sõltub muidugi asjaoludest, kuid väga sageli on kokkulepitud tingimused jõus ainult lahutuse korral (kuna Inglismaal ja Walesil ei ole abieluvararežiimi, vt punkte 2.1 ja 2.2 eespool).

On küllaltki tavaline, et abikaasad sõlmivad oma vara jmt kohta lepingu ajal, mil nad on otsustanud lahutada (n.ö lahutuslepingud); seejärel saab hõlmata need kohtu korraldustega (n.ö nõusoleku korraldused).

Šotimaa

Paar võib igal ajal oma varasid omavahel korraldada. Nad saavad valida korralduse jõustumise aja.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Inglismaa/Wales

Jah. Vt vastust punktile 3.3.

Šotimaa

Paar võib igal ajal oma varasid omavahel soovikohaselt ümber korraldada. Kui abikaasad on aga varasid ära andnud või loobunud kontrollist nende üle (näiteks seades need abielulepingu eestkoste või perekonna eestkoste alla), ei saa nad neid mõistagi enam ümber korraldada.