5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Inglismaa/Wales

Lahutuse korral on kohtutel väga laiaulatuslik kaalutlusõigus väga erinevate korralduste tegemiseks (mida nimetatakse "kaashüvitisteks"), k.a varade ümberpaigutamine või isegi müük, varade määramine eestkoste alla, kindlasummalised maksed, regulaarsed maksed, pensionidega seotud korraldused jmt (1973. aasta abieluasjade seaduse paragrahvid 21 ff). Paragrahvi 25 sättes nimetatakse "küsimusi, mida kohus peab arvestama, otsustades, kuidas oma volitusi kasutada", ning nende seas on esimese kaalutlusena nimetatud perekonna laste heaolu. Kaashüvitise lõppeesmärk on õiglase tulemuse saavutamine. Seoses kaasusega Miller v. Miller; McFarlane v. McFarlane [2006] UKHL 24 määratles Lordide Koda kolm "õigluse haru", nimelt (abielupoolte ja laste) vajadused, (suhtest tulenenud halvemuse) hüvitamine ning (varade) jagamine. Kuna paljudel, kui mitte enamikul juhtudel ületavad vajadused varasid, on vajadused sageli otsustav tegur ja seetõttu ei mängi teised "õigluse harud" olulist rolli või ei võeta neid lausa üldse arvesse.

Sellegipoolest märgiti seoses nimetatud küsimusega sõnavõttudes, et teatud varade rühmi (eriti abielueelseid, päritud ja kingitusena saadud, või teisisõnu "mitteabielulisi varasid") tuleks lahutuse järgsel jagamisel käsitleda teisiti kui "ühise töö vilju" ja abikaasade ühiskodu. Leiti aga ka, et mida kauem on suhe kestnud, seda vähem tähtis peaks see vahetegemine olema.

Šotimaa

Abikaasad võivad jagamise suhtes omavahel kokku leppida. Kui nad kokkuleppele ei jõua, võib kumbki hageda lahutuse korral rahalist osa 1985. aasta perekonnaseaduse (Šotimaa) paragrahvis 9 sätestatud põhimõtete alusel. Üks viidatud põhimõtetest on, et määratletud "abieluvara" (s.o abikaasade abielu vältel, kuid enne lahuselu, muul viisil kui kingituse või pärandina saadud vara, mis hõlmab ka võimalikku abielu silmas pidades ostetud maja 1985. aasta perekonnaseaduse (Šotimaa) paragrahv 10)) netoväärtus tuleb jagada abikaasade vahel õiglaselt (section 9(1)(a) Family Law (Scotland) Act 1985. aasta perekonnaseaduse (Šotimaa) paragrahvi 9 lõike 1 punkt a). Õiglane jagamine tähendab, et üldjuhul jagatakse netoväärtus abikaasade vahel võrdselt, kuid kohtul on õigus kalduda rangest võrdsusest eriliste asjaolude korral kõrvale (vt 1985. aasta perekonnaseaduse (Šotimaa) paragrahvi 10 lõiget 6).

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Inglismaa/Wales

Vt vastust punktile 2.6.

Šotimaa

Abikaasa, kes oli vastutav enne, jääb vastutajaks ka pärast.

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Inglismaa/Wales

Ei, kuid vt vastust punktile 5.1.

Šotimaa

Lahutuse korral abieluvara netoväärtus õiglase jagamise põhimõtte mõju on see, et üks abikaasa võib nõuda teiselt abikaasalt makset, mis annaks tulemuseks võrdsuse.