1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Viimeistään 28.1.2019 solmittuihin avioliittoihin sovelletaan Belgian kansallista lainsäädäntöä. Jos puolisot eivät itse valitse sovellettavaa lakia, aviovarallisuuteen sovelletaan sen valtion lakia, jonka alueelle molemmat puolisot ovat avioiduttuaan ensiksi asettuneet asumaan. Jos puolisolla ei ole yhteistä asuinpaikkaa samassa valtiossa, sovelletaan sen valtion lakia, jonka kansalaisia molemmat puolisot ovat olleet avioituessaan. Muissa tapauksissa sovelletaan sen valtion lakia, jonka alueella avioliitto on solmittu (Art. 51 Code D.I.P. – [Code de droit international privé = laki kansainvälisestä yksityisoikeudesta]). Voimassa ei ole kansainvälisiä sopimuksia, joita minkään yksittäisten valtioiden suhteen tulisi noudattaa.

EU:n asetuksen 2016/1103 tultua hyväksytyksi 24. kesäkuuta 2016 tulivat voimaan uudet säännöt, joiden perusteella määritellään, mitä lakia sovelletaan kaikkiin 29.1.2019 tai sen jälkeen solmittuihin avioliittoihin sekä avioliittoihin, jotka on solmittu ennen asetuksen voimaantuloa ja joiden yhteydessä puolisot ovat valinneet, mitä lakia heidän aviovarallisuuteensa sovelletaan 29.1.2019 alkaen.

Jos puolisot eivät ole tehneet valintaa, artiklassa 26 on säädetty seuraava ensisijaisuusjärjestys, jonka mukaan sovellettava laki määritellään:

  • Puolisoiden ensimmäinen tavanmukainen asuinpaikka avioitumisen jälkeen.
  • Jos tätä ei voida soveltaa, puolisoiden yhteinen kansalaisuus avioitumishetkellä. Tätä kriteeriä ei voida soveltaa, jos puolisoilla on useita yhteisiä kansalaisuuksia.
  • Jos tätä ei voida soveltaa, sen valtion laki, johon puolisoilla yhdessä on läheisin yhteys avioitumishetkellä.

Poikkeuksellisesti ja siinä tapauksessa, että toinen puoliso tätä pyytää, toimivaltainen oikeusviranomainen voi päättää, että on mahdollista soveltaa muun valtion lakia kuin sen, joka on puolisoiden ensimmäinen tavanomainen asuinpaikka avioitumisen jälkeen (artikla 22.3).

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Vielä 28.1.2019 puolisoiden on ollut mahdollista valita sovellettava laki seuraavista kolmesta vaihtoehdosta: (i) sen valtion laki, jonka alueella heillä on avioliittoon vihkimisen jälkeen ensimmäisen vakituinen asuinpaikkansa; (ii) sen valtion laki, jonka alueella toisella heistä on valinnan aikana vakituinen asuinpaikkansa; (iii) sen valtion laki, jonka kansalainen toinen puolisoista on valinnan aikana (Art. 49 Code D.I.P.). Valinta on tehtävä kirjallisesti päiväyksellä ja molempien osapuolten allekirjoituksella varustettuna (Art. 52, para. 1 in fine Code D.I.P.). Pääsääntönä on, että valinta ei vaikuta takautuvasti, mutta puolisot voivat päättää myös toisin (Art. 50, para. 2 Code D.I.P.).

EU:n asetuksen 2016/1103 mukaan on mahdollista valita puolisoiden aviovarallisuuteen sovellettavaksi jonkin sellaisen valtion laki, jonka kansalainen ainakin toinen puoliso on, tai sellaisen valtion laki, joka on jommankumman puolison tavallinen asuinpaikka valintasopimusta tehtäessä (artikla 22). Tämä valinta on mahdollinen vasta 29.1.2019 alkaen avioehtosopimuksen tai lainvalintasopimuksen yhteydessä ja artiklassa 23 lueteltujen muotomääräysten mukaisesti. Belgiassa lainvalintasopimuksen on oltava notaarin laatima virallinen asiakirja (siviililain 1392 pykälä).

Todettakoon edelleen, että aviovarallisuuteen avioliiton aikana sovellettava laki voi ainoastaan vaikuttaa tulevaisuuteen, elleivät puolisot sovi toisin eikä tämä vaikuta haitallisesti kolmansien oikeuksiin.