2 Onko olemassa lakisääteinen avio-omaisuutta koskevaa menettelyä, ja jos on, mitä se sisältää?

2.1. Kuvatkaa yleisperiaatteet: Kuuluuko osa puolisoiden omaisuudesta omaisuuden yhteisyyden järjestelmän piiriin? Kuuluuko osa puolisoiden omaisuudesta omaisuuden erillisyyden varaan rakentuvan aviovarallisuusjärjestelmän piiriin?

Puolisot, jotka eivät ole solmineet avioehtosopimusta, kuuluvat siviilivihkimispäivästään lukien lakisääteisen järjestelyn piiriin, joka määrää vain avioliiton alettua hankitun aviovarallisuuden jakamisesta. Järjestelmässä varallisuus jakautuu kolmenlaiseen omaisuuteen: puolisoiden kaksi erillistä omaisuutta, jotka koostuvat ennen avioliittoa hankitusta omaisuudesta sekä perintönä tai lahjana saadusta tai sitä korvaavasta omaisuudesta (Art. 1399 - 1404 CC [Code Civil = siviilioikeuslakikirja]). Tietyt varat ovat erillisiä niiden hankinta-ajankohdasta huolimatta: näitä ovat esim. kunkin puolison oma kiinteä omaisuus, henkilökohtaisessa käytössä olevat vaatteet ja esineet, eläkeoikeus jne. (ks. täydellinen luettelo: Artiklat 1400 ja 1401 CC). Yhteinen omaisuus koostuu kaikista ansioista – niin ammattitulosta kuin kunkin puolison omien varojen tuottamista ansioistakin – sekä avioliiton aikana vastikkeellisesti hankitusta varallisuudesta (Art. 1405 CC).

2.2. Sisältyykö aviovarallisuusjärjestelmään lakimääräisiä olettamia siitä, miten puolisoiden omaisuus on jaettava avioliiton purkauduttua?

Kaikki varat, joiden ei voida todistaa olevan toisen puolison omaisuutta, katsotaan yhteisiksi (Art. 1405 CC).

2.3. Pitääkö puolisoiden luetteloida oma omaisuutensa? Jos, milloin ja miten?

Puolisot voivat sisällyttää avioehtosopimukseen varallisuusluettelon. Luetteloa sovelletaan puolisojen välillä, kunnes toisin todistetaan, mutta sitä ei voi esittää ulkopuolista tahoa vastaan.

2.4. Kenellä on oikeus hallita omaisuutta avioliiton aikana? Kenellä on oikeus luovuttaa omaisuutta? Saako yksi puoliso luovuttaa/hallinnoida omaisuutta yksin, vai vaaditaanko luovutukseen toisen puolison suostumus (esim. myytäessä puolisoiden asunto)? Jos luovutukseen tarvitaan lain mukaan puolison suostumus ja puoliso luovuttaa omaisuuttaan kolmannelle hankkimatta siihen puolisonsa suostumusta, onko luovutus pätevä vai voidaanko se julistaa pätemättömäksi? Jos, niin millä edellytyksillä?

Kumpikin puoliso voi luovuttaa omaa omaisuuttaan (Art. 1425 CC), poikkeuksena perheen asunto, jota ei yksi puoliso koskaan saa myydä tai kiinnittää lainan vakuudeksi ilman toisen puolison suostumusta (Art. 215, para. 1 CC). Yhteistä omaisuutta on hallinnoitava perheen edun mukaisesti. Pääsääntöisesti kumpi tahansa puolisoista voi hallinnoida yhteistä omaisuutta. Puolisot voivat esimerkiksi huolehtia erikseen päivittäistoiminnoista (mm. taloudenhoitoon ja lastenkasvatukseen liittyvät toiminnot). Joissakin tapauksissa yksinomainen hallinnointi on mahdollista (esim. jos toisella puolisoista on itsenäinen ammatti - Art. 1417, para. 1 CC). Tärkeämmissä asioissa, kuten asuntolainan hankkimisessa, molempien puolisoiden on toimittava yhdessä (Art. 1417, para. 2, Art. 1418 ja 1419 CC). Jos puolison suostumus puuttuu, oikeustoimi voidaan julistaa pätemättömäksi. Ulkopuolisen tahon oikeudet on kuitenkin suojattu, jos viimeksi mainittu on toiminut hyvässä uskossa (Art. 1422 ja 1423 CC).

2.5. Voiko toinen puoliso määrätä puolisoiden omaisuudesta yksin toista puolisoa sitovalla tavalla?

Jos puoliso voi hallinnoida yhteistä omaisuutta yksin, toinen puoliso sitoutuu kunnioittamaan sopimusta (Art. 1416 CC). Jos puolisojen on toimittava yhdessä, toisen puolison suostumus on välttämätön (Art. 1417, para. 2 CC).

2.6. Kuka on vastuussa avioliiton aikana otetuista veloista? Mitä omaisuutta velkojat voivat käyttää velkojensa vastineena?

Ennen avioliittoa tehdyt velat ja perinnöstä tai lahjoista johtuvat, avioliiton aikana syntyneet velat ovat erillisiä (Art. 1406 CC). Lisäksi mm. toisen puolison ottamat, vain hänen omaa omaisuuttaan koskevat velat ovat myös erillisiä (ks. kattava luettelo Art. 1407 CC). Yhteisiä ovat esim. toisen puolison taloudenhoitoa tai lastenkasvatusta varten ottamat velat (ks. kattava luettelo Art. 1408 CC).

Pääsääntöisesti kumpikin puoliso vastaa omista veloistaan omalla omaisuudellaan (Art. 1409 CC). Jos kyse on kummankin puolison ottamasta velasta, se voidaan kattaa sekä kunkin puolison erillisellä omaisuudella että yhteisellä omaisuudella (Art. 1413 CC).