3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Puolisot voivat valita avio-omaisuutta koskevan järjestelyn avioehtosopimuksella. Vaihtoehtoisina avio-omaisuuden hallintatapoina Belgian laki tarjoaa omaisuuden jakamisen ja omaisuuden yleisen yhteisomistajuuden. Lisäksi puolisoilla on mahdollisuus hallita avio-omaisuutta oman harkintansa mukaisesti siinä määrin kuin se ei johda mihinkään, mikä häiritsee yleistä järjestystä tai hyviä tapoja (Art. 1387 CC).

Omaisuuden jakamiseen perustuva hallintatapa (Art. 1466 - 1469 CC) tuntee vain kahdenlaista omaisuutta: yhden puolison omaisuus ja toisen puolison omaisuus. Kummankin puolison tulo on erillistä, mikä tarkoittaa, että kumpikin voi käyttää omat ansionsa vapaasti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että puolisot, jotka ovat valinneet jaetun omaisuudenhallinnan, eivät voisi omistaa mitään yhdessä. Varallisuus, jota he käyttävät yhteisesti, ei kuitenkaan ole "yhteistä" vaan "jakamatonta". Tällöin sovelletaan yhteisomistusta koskevan yleislain sääntöjä (Art. 577-2 CC). Myös perheen asuntoa koskeva erityisasema tunnetaan tässä hallintatavassa.

Omaisuuden yleisessä yhteisomistajuudessa (Art. 1453 CC) omaisuus on käytännöllisesti katsoen kokonaan yhteistä. Varallisuuden hankintatavasta huolimatta varat kuuluvat aina kummallekin puolisolle yhdessä.

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Avioehtosopimus on määrämuotoinen sopimus. Ennen avioliittoon vihkimistä laadittu avioehtosopimus ja sovittuun tai lakisääteiseen avio-omaisuutta koskevaan järjestelyyn kohdistuvat muutokset (avio-omaisuuden hallintatavan muuttaminen tai vaihtaminen toiseen) on tehtävä virallisesti oikeaksi vahvistetulla asiakirjalla (Art. 1392 CC).

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Ennen avioliittoon vihkimistä solmittu avioehtosopimus on voimassa avioliittoon vihkimisestä lähtien (Art. 1391 CC). Puolisot, jotka eivät ole solmineet avioehtosopimusta, kuuluvat siviilivihkimispäivästään lukien lakisääteisen järjestelyn piiriin, joka määrää vain avioliiton alettua hankitun aviovarallisuuden jakamisesta. Puolisot voivat keskinäisellä sopimuksella korjata (muuttaa tai vaihtaa) avio-omaisuutensa hallintatapaa avioliiton aikana virallisesti oikeaksi vahvistetulla asiakirjalla. Ks. kohdat 2.1 ja 3.4.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Puolisot voivat keskinäisellä sopimuksella korjata (muuttaa tai vaihtaa) avio-omaisuutensa hallintatapaa avioliiton aikana. Tarkistukset eivät saa olla ristiriidassa lain määräyksien kanssa eivätkä ne saa haitata perheen tai ulkopuolisen tahon etua. Jos toinen puolisoista niin vaatii, avio-omaisuuden hallintatapaa korjaavaa oikeustoimea edeltää kaiken irtaimiston ja kiinteän omaisuuden sekä puolisoiden velkojen inventaario. Notaarin laatima inventaario tarvitaan, jos avio-omaisuuden hallintatapaa koskeva tarkistus johtaa edellisen hallintatavan purkamiseen (Art. 1394 CC).