4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Avio-omaisuuden hallintatapaa ja parisuhteen rekisteröintiä koskevat sopimukset tallennetaan avioehtosopimusten keskusrekisteriin, joka on lakisääteinen kansallinen tietokanta. Sähköistä rekisteriä ylläpitää Belgian Kansallinen notaariliitto.

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Kaikki 01.09.2011 tai sen jälkeen laaditut avioehtosopimukset ja muutosasiakirjat (avio-omaisuuden hallintatavan muutokset tai vaihdokset) ja 01.09.2015 tai sen jälkeen laaditut parisuhteen rekisteröintisopimukset, jotka on laatinut Belgian siviilioikeuden notaari, merkitään keskusrekisteriin. Myös kaikki aikavälillä 01.09.1981–01.09.2011 solmitut avioehtosopimukset on rekisteröity siinä tapauksessa, että molemmat sopijapuolet ovat olleet edelleen elossa. Lisäksi rekisteröidään oikeuden päätökset, joihin sisältyy olemassa olevan avio-omaisuuden hallintatapaa koskevan sopimuksen tai parisuhteen rekisteröimissopimuksen muutoksia. Rekisteri ei sisällä itse asiakirjoja, vaan vain niitä koskevat tunnistetiedot. Rekisteristä selviää esimerkiksi milloin kyseiset henkilöt ovat solmineet avioehtosopimuksen tai laatineet tarkistusasiakirjan ja minkä avio-omaisuuden hallintatavan he ovat valinneet. Myös tiedot osapuolista sekä asiakirjan laatijasta tai sen säilyttäjästä rekisteröidään. Asiakirja ja sen sisältö pysyvät luottamuksellisina.

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Rekisterin käyttöoikeus on Belgian siviilioikeuden notaareilla, notaareina toimivilla diplomaateilla ja tuomioistuinten rekisterinpitäjillä. Myös muilla viranomaisilla on pääsy rekisteriin, mutta ainoastaan siltä osin kuin tietyn julkisen palvelun toimittaminen vaatii. Sopijapuolilla on myös pääsy heitä itseään koskeviin tietoihin. Kolmansien osapuolten on osoitettava perusteltu syy rekisteritietojen tarkasteluun, ja tarkastelulupaa on anottava Kansallisesta notaariliitosta.

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Avioehtosopimusten rekisteröimisellä keskusrekisteriin ei ole oikeudellisia seuraamuksia.