2 Onko olemassa lakisääteinen avio-omaisuutta koskevaa menettelyä, ja jos on, mitä se sisältää?

2.1. Kuvatkaa yleisperiaatteet: Kuuluuko osa puolisoiden omaisuudesta omaisuuden yhteisyyden järjestelmän piiriin? Kuuluuko osa puolisoiden omaisuudesta omaisuuden erillisyyden varaan rakentuvan aviovarallisuusjärjestelmän piiriin?

Lakisääteinen yhteisen omaisuuden varallisuussuhde:

Mikäli puolisot eivät ole tehneet sopimusta toisen varallisuussuhteen valitsemisesta, sovelletaan lakisääteistä yhteisen omaisuuden varallisuussuhdetta (perhelain 18 pykälän 2 momentti). Perhelain 21 pykälällä ja sitä seuraavilla pykälillä säädellään lakisääteistä yhteisen omaisuuden varallisuussuhdetta. Avioliiton aikana molempien puolisoiden työn avulla hankittu omaisuus kuuluu molemmille puolisoille yhteisesti riippumatta siitä, kumpi on varsinaisesti hankkinut omaisuuden. Kyseinen omaisuus on siis osa yhteistä omaisuutta. Yhteiseen omaisuuteen ei sisälly ennen avioliittoa hankittu omaisuus, perimällä hankittu omaisuus eikä avioliiton aikana lahjoituksena saatu omaisuus.

Jommankumman puolison avioliiton aikana hankkima irtaimisto, joka on tarkoitettu hänen henkilökohtaista käyttöään, ammattiaan tai elinkeinoaan varten, kuuluu hänen henkilökohtaiseen omaisuuteensa. Myös jommankumman puolison avioliiton aikana yksityisyrittäjänä hankkima irtaimisto kuuluu hänen henkilökohtaiseen omaisuuteensa. Avioliiton aikana hankittu omaisuus, joka on hankittu täysin henkilökohtaisen omaisuuden avulla, on myös henkilökohtaista omaisuutta (perhelain 22 ja 23 pykälä).

2.2. Sisältyykö aviovarallisuusjärjestelmään lakimääräisiä olettamia siitä, miten puolisoiden omaisuus on jaettava avioliiton purkauduttua?

Ei.

2.3. Pitääkö puolisoiden luetteloida oma omaisuutensa? Jos, milloin ja miten?

Puolisoiden ei tarvitse luetteloida omaisuuttaan.

2.4. Kenellä on oikeus hallita omaisuutta avioliiton aikana? Kenellä on oikeus luovuttaa omaisuutta? Saako yksi puoliso luovuttaa/hallinnoida omaisuutta yksin, vai vaaditaanko luovutukseen toisen puolison suostumus (esim. myytäessä puolisoiden asunto)? Jos luovutukseen tarvitaan lain mukaan puolison suostumus ja puoliso luovuttaa omaisuuttaan kolmannelle hankkimatta siihen puolisonsa suostumusta, onko luovutus pätevä vai voidaanko se julistaa pätemättömäksi? Jos, niin millä edellytyksillä?

Kummallakin puolisolla on valtuudet hoitaa yhteistä omaisuutta. Kummatkin puolisot voivat suorittaa yhteisen omaisuuden hoitoon liittyviä toimia (perhelain 24 pykälän 1 momentti).

Avioliiton aikana kumpikaan puoliso ei voi luovuttaa sitä osaa yhteisestä omaisuudesta, jonka hän saisi yhteisen omaisuuden varallisuussuhteen päättyessä. Puolisoiden on luovutettava yhteiseen omaisuuteen kuuluva omaisuus yhdessä (perhelain 24 pykälän 3 momentti).

Mikäli jompikumpi puolisoista luovuttaa yhteiseen omaisuuteen kuuluvan kiinteistön, asia voidaan riitauttaa. Toinen puolisoista voi hakea korvauksia kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon luovuttamisesta. Hakemus on kuitenkin tehtävä kolmen vuoden kuluessa luovuttamisesta (perhelain 24 pykälän 4 momentti).

Mikäli jompikumpi puolisoista luovuttaa yhteistä irtaimistoa ilman toisen puolison suostumusta, sopimus on sitova myös tämän puolison osalta, jos kolmas osapuoli ei tiedä tai ei kohtuullisesti voisi tietää, että kyseiseltä puolisolta ei ole saatu asiaa koskevaa suostumusta. Luovutettaessa yhteistä irtaimistoa ilman maksun saamista tai luovutettaessa sitä tavalla, joka edellyttää notaarin laillisesti oikeaksi todistamilla allekirjoituksilla varustettua kirjallista asiakirjaa, sovelletaan sääntöä, joka koskee irtaimistosta luopumista ilman toisen puolison suostumusta (katso edellä) (perhelain 24 pykälän 5 momentti).

Vaikka puoliso olisikin perheen kodin ainoa omistaja, hän ei voi luovuttaa kotia ilman toisen puolison suostumusta, mikäli puolisoilla ei ole toista kotia. Jos asiaa koskevaa suostumusta ei ole, luovutusta varten vaaditaan käräjäoikeuden tuomarin lupa, mikäli luovutuksen ei todeta aiheuttavan vahinkoa perheelle ja alaikäisille lapsille (perhelain 26 pykälä).

Kumpikin puoliso voi tehdä sopimuksen henkilökohtaisen omaisuutensa luovuttamisesta kolmansien osapuolten tai toisen puolison kanssa (perhelain 25 pykälä).

2.5. Voiko toinen puoliso määrätä puolisoiden omaisuudesta yksin toista puolisoa sitovalla tavalla?

Edellä mainitun mukaisesti mikäli jompikumpi puolisoista luovuttaa yhteistä irtaimistoa ilman toisen puolison suostumusta, sopimus on sitova myös tämän puolison osalta, jos kolmas osapuoli ei tiedä tai ei kohtuullisesti voisi tietää, että kyseiseltä puolisolta ei ole saatu asiaa koskevaa suostumusta. Velat, jotka jompikumpi puoliso on hankkinut perheen tarpeista huolehtimista varten, ovat yhteisiä velkoja, joista molemmat puolisot vastaavat (perhelain 32 pykälä).

2.6. Kuka on vastuussa avioliiton aikana otetuista veloista? Mitä omaisuutta velkojat voivat käyttää velkojensa vastineena?

Molemmat puolisot vastaavat perheen tarpeista huolehtimiseen liittyvistä kuluista. Puolisot vastaavat yhdessä veloista, jotka on hankittu perheen tarpeista huolehtimista varten (perhelain 32 pykälä). Puolisot vastaavat henkilökohtaisista veloistaan henkilökohtaisella omaisuudellaan ja osuudellaan yhteisestä omaisuudesta.