3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Puolisot voivat tehdä aviovarallisuussopimuksen, jossa määrätään heidän varallisoikeudellisista suhteistaan heidän olemassa olevan ja tulevan omaisuutensa osalta (perheestä annetun lain 255 pykälä).

Puolisot voivat määritellä varallisoikeudelliset suhteensa autonomisesti ja omien etujensa mukaisesti määrittämällä, mitkä osat heidän varallisuudestaan on katsottava yhteiseksi omaisuudeksi ja mitkä puolisoiden erilliseksi omaisuudeksi (perheestä annetun lain 248, 249 ja 253 pykälä). Tiettyjen kysymysten, kuten omaisuuden hallintaa ja jakamista koskevien kysymysten, osalta on otettava huomioon omistajuudesta ja muista omaisuuteen liittyvistä oikeuksista annetun lain säännökset.

Perheestä annetulla lailla ei säännellä aviovarallisuussopimuksia, eli sen mukaisesti sallitaan mikä tahansa sopimus, joka ei ole pakollisten säädösten vastainen. Ulkomaisen lain soveltamiseen liittyy rajoituksia, koska aviovarallisuussopimuksessa ei saa määrätä ulkomaisen lain soveltamisesta varallisoikeudellisiin suhteisiin (perheestä annetun lain 257 pykälä), mikäli molemmat puolisot ovat Kroatian kansalaisia. Mikäli toinen puoliso on jonkin muun valtion kansalainen, sovelletaan kansainvälisestä yksityisoikeudesta annettua lakia (katso kohta 1.2.).

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Aviovarallisuussopimus on tehtävä kirjallisesti, ja notaarin on laillistettava puolisoiden allekirjoitukset (perheestä annetun lain 255 pykälän 3 momentti).

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Aviovarallisuussopimus voidaan tehdä ennen avioliittoa tai sen aikana.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Puolisot voivat muuttaa olemassa olevaa aviovarallisuussopimusta tai tehdä uuden sopimuksen milloin tahansa, mikäli kaikki edellä mainitut ennakkoehdot on täytetty.