8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Perheestä annetun lain mukaisesti avoliitoksi katsotaan naimattoman naisen ja naimattoman miehen välinen liitto, joka kestää vähintään kolme vuotta, tai lyhyemmän aikaa siinä tapauksessa, että heille on syntynyt lapsi avosuhteen aikana (perheestä annetun lain 3 pykälä).

Kroatian laissa ei säädetä avoliiton rekisteröimisestä. Tuomioistuimen on päätettävä, täyttyvätkö avoliittoa koskevat ennakkoehdot kunkin yksittäisen tapauksen osalta.

Sellaiseen miehen ja naisen väliseen avoliittoon, joka täyttää perheestä annetun lain 3 pykälässä säädetyt ennakkoehdot, sovelletaan samoja perheestä annetun lain säännöksiä kuin aviopuolisoihinkin (katso vastaukset 1–7; perheestä annetun lain 258 pykälä).

Kroatiassa samaa sukupuolta olevien liittoja säädellään samaa sukupuolta olevien liitoista annetulla lailla. Kyseisen lain nojalla samaa sukupuolta olevien liitto on kahden sellaisen samaa sukupuolta olevan henkilön (jäljempänä kumppanit) avoliitto, jotka eivät ole naimisissa, avoliitossa tai toisessa samaa sukupuolta olevassa liitossa; kyseisen liiton on täytynyt kestää vähintään kolme vuotta, ja sen on perustuttava yhdenvertaisuuteen, molemminpuoliseen kunnioitukseen ja tukeen sekä tunnepohjaiseen suhteeseen.

Samaa sukupuolta olevien liitoista annetulla lailla säädellään omaisuutta koskevia kysymyksiä (11–20 pykälä) perheestä annetussa laissa säädettyjä avioliittoa koskevia säännöksiä vastaavalla tavalla.

Tapauksessa, jossa toinen kumppani hallinnoi yhteistä omaisuutta tavanomaisella tavalla, oletetaan, että toisenkin kumppanin suostumus on saatu, ellei toisin todisteta. Suostumuksen puuttuminen ei vaikuta hyvässä uskossa toimivan kolmannen osapuolen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Kumppanien välisistä varallisoikeudellisista suhteista voidaan määrätä sopimuksessa, jossa määrätään olemassa olevasta ja tulevasta omaisuudesta. Kyseisenlainen sopimus on tehtävä kirjallisena, ja kumppanien allekirjoitukset on laillistettava. Notaarilla on valta laillistaa allekirjoitukset. Kroatian laissa ei säädetä lain valitsemisesta.

Kroatian laissa ei säädetä samaa sukupuolta olevien liiton rekisteröimisestä siten, että se on osoitettava todeksi sellaisten menettelyjen yhteydessä, joissa kumppanit vaativat samaa sukupuolta olevien liitosta johtuvia oikeuksia.