3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Avioehtosopimuksina tehtävät avioliittoa koskevat sopimukset puolisoiden välillä eivät ole voimassa tai eivät ainakaan ole sitovia Kyproksen lainsäädännön nojalla. Sama koskee mahdollisia aviovarallisuuden tulevaa jakamista koskevia sopimuksia, jotka puolisot ovat tehneet avioitumisen jälkeen mutta ennen eroamista. Lain nro 232/91 14 pykälässä tarkoitettu vaade, joka koskee tasingon suorittamista osallistumisesta aviovarallisuuden kasvuun (katso 5.1 kohta), voidaan panna täytäntöön vasta puolisoiden erottua. Näin ollen mahdolliset avioehtosopimukset tai aviovarallisuuden jakamista koskevat sopimukset, jotka on tehty ennen puolisoiden eroamista, eivät sido osapuolia, eikä perhetuomioistuin ota niitä huomioon. Tämä johtuu siitä, että lain nro 232/91 säännökset ovat sitovia, eivätkä osapuolten (oletettavasti pakkotilanteissa) tekemät yksityiset sopimukset, joilla joko rajoitetaan lain nro 232/91 14 pykälässä säädettyä oikeutta tai kumotaan kyseinen oikeus, vaikuta lain säännösten soveltamiseen. Näin ollen avioehtosopimuksia voidaan tehdä ainoastaan osapuolten eroamisen jälkeen, ei ennen eroamista. Osapuolet voivat kuitenkin eroamisen jälkeen jakaa aviovarallisuutensa vapaasti ilman, että asia viedään perhetuomioistuimen käsiteltäväksi.

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Aviovarallisuuden jakamiselle käyttämättä tuomioistuinta ei sinällään ole asetettu virallisia vaatimuksia. Riippumaton oikeusapu ja taloudellisten tietojen paljastaminen voivat olosuhteista riippuen kuitenkin vaikuttaa ratkaisevasti sopimuksen pätevyyteen.

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Katso 3.1 kohta.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Kyllä, kunhan se tehdään osapuolten erottua.