1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Sovellettavan lainsäädännön määrittelyssä käytettävät perussäännöt löytyvät kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetusta laista nro 91/2012 (säädöskokoelma). Kansainvälisen yksityisoikeuden 49 pykälän 3 momentin perusteella puolisoiden välisiä varallisuusoikeudellisia suhteita (sekä henkilösuhteita) säädellään sen valtion lainsäädännöllä, joissa puolisot asuvat. Mikäli puolisoiden vakinaiset asuinpaikat ovat eri valtioissa, heidän varallisuusoikeudellisia suhteitaan säädellään sen valtion lainsäädännöllä, jonka kansalaisia molemmat puolisot ovat. Mikäli puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia, kyseisiä suhteita säädellään Tšekin tasavallan lainsäädännöllä. Suhteita säädellään myös Tšekin tasavallan ja entisten sosialistivaltioiden välisillä kahdenvälisillä sopimuksilla, jotka koskevat siviilioikeudellisiin asioihin, kaupallisiin asioihin ja perhesuhteisiin liittyvää oikeusapua (esimerkiksi Bulgarian kanssa 25 päivänä marraskuuta 1976 tehty sopimus, Puolan kanssa 21 päivänä joulukuuta 1987 tehty sopimus, entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan kanssa 21 päivänä tammikuuta 1964 tehty sopimus ja Romanian kanssa 11 päivänä heinäkuuta 1994 tehty sopimus). Näissä sopimuksissa sovellettavan lain määrittämiseen käytettävänä yhdistävänä tekijänä pidetään kansallisuutta. Yhteinen asuinpaikka otetaan huomioon yhdistävänä tekijänä, mikäli puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia. Entisen Neuvostoliiton kanssa 12 päivänä elokuuta 1982 tehdyssä sopimuksessa (sitova Venäjän, Moldovan, Kirgisian ja Georgian osalta) ja Ukrainan kanssa 28. päivänä toukokuuta 2001 tehdyssä sopimuksessa yhdistävänä tekijänä pidetään puolisoiden yhteistä asuinpaikkaa. Näiden kansainvälisten sopimusten sisältämiä sääntöjä sovelletaan lainsäännöksen sijaan.

Rekisteröidyt parisuhteet ja muut vastaavat parisuhteet ja niiden vaikutukset, puolisoiden henkilö- ja varallisuussuhteet mukaanlukien, säädellään sen valtion lain mukaan, jossa rekisteröity parisuhde tai vastaava parisuhde on solmittu (Kansainvälisen yksityisoikeuden 67 pykälän 2 momentti).

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Kansainvälisen yksityisoikeuden 49 pykälän 4 momentin mukaisesti aviopuolisot voivat sopia, että heidän varallisuusoikeudellisia suhteitaan säädellään:

  • sen valtion lainsäädännöllä, jonka kansalainen jompikumpi puolisoista on, tai
  • sen valtion lainsäädännöllä, jossa jommankumman puolison vakinainen asuinpaikka on, tai
  • kiinteistöomaisuuden ollessa kyseessä, sen valtion lainsäädännöllä, jossa omaisuus sijaitsee, tai
  • Tšekin lainsäädännöllä

Sopimuksen on oltava julkisen notaarin laatima virallinen asiakirja, tai vastaava, jos sopimus on tehty ulkomailla.