4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Tšekin tasavallassa on kaksi avioehtosopimusten rekisteriä:

  • Luettelo aviovarallisuusjärjestelmää koskevista toimista – julkinen sähköinen rekisteri
  • Luettelo aviovarallisuusjärjestelmää koskevista toimista – ei-julkinen sähköinen rekisteri.

Molempien rekisterien ylläpidosta, toiminnasta ja hallinnoinnista vastaa Tšekin tasavallan notaarien liitto.

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Luettelo aviovarallisuusjärjestelmää koskevista toimista


Toimia koskevan luettelon tarkoituksena on tallentaa avioehtosopimukset (tai niitä muuttavat sopimukset) ja päätökset aviovarallisuusjärjestelmään. Luettelo sisältää hakemiston ja asiakirjakokoelman.


Tähän rekisteriin tallenetaan seuraavat tiedot:

  • (tulevien) puolisoiden nimi, sukunimi, syntymäaika ja asuinpaikka
  • avioehtosopimuksen teko- ja voimaantulopäivämäärä, määritelmä sovitusta siviililain alaisesta järjestelmästä ja sen notaarin nimi, sukunimi ja osoite, joka on laatinut aviovarallisuusjärjestelmää koskevan sopimuksen, tai
  • aviovarallisuusjärjestelmästä tehdyn oikeudellisen päätöksen teko- ja voimaantulopäivämäärä, rekisterinumero, päätöksen antaneen tuomioistuimen nimi, sekä viittaus siitä, mitätöikö vai vahvistiko tuomioistuin puolisoiden yhteisen omaisuuden sopimuksen, tai rajoitti sen soveltamisalaa tai muutti aviovarallisuusjärjestelmää.
  • muita tietoja tarvittaessa.

Asiakirjakokoelma sisältää avioehtosopimuksen kaksoiskappaleen tai tuomioistuimen päätöksen.


Avioehtosopimus rekisteröidään luetteloon vain jos tämä on määritelty avioehtosopimuksessa, tai kummankin puolison pyynnöstä. Toisaalta, aviovarallisuusjärjestelmän päätösten tallentaminen on pakollista, puolisoiden tahdosta riippumatta.


Luettelo on julkinen ja Tšekin tasavallan notaarien liitto julkaisee luetteloon tallennettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa etäkäytön. Kuka tahansa notaari voi antaa kenen tahansa pyynnöstä asiakirjakokoelmasta kopion avioehtosopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä, tai vahvistaa, ettei kyseistä asiakirjaa ole rekisteröity luetteloon (notaareista ja heidän työtehtävistään annetun lain nro. 358/1992 (säädöskokoelma) pykälät 35j-35l ("Notaarien toteuttamat menettelyt”)


Aviovarallisuusjärjestelmää koskevien toimien rekisteri


Myös toimien rekisteri on tarkoitettu tallentamaan avioehtosopimuksia (tai näitä muuttavia sopimiksia) ja aviovarallisuusjärjestelmää koskevia päätöksiä.


Seuraavat tiedot on tallennettu tähän rekisteriin:

  • (tulevien) puolisoiden nimi, sukunimi, syntymäaika ja asuinpaikka,
  • sen notaarin nimi, sukunimi ja sijoittautumispaikka, jonka säilytettävänä avioehtosopimus on (tai analogiset tiedot tuomioistuimen päätöksestä),
  • sopimuksen asiakirjanumero ja päivämäärä (tai analogiset tiedot tuomioistuimen päätöksestä),
  • tietojen rekisteröintipäivämäärä.

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan avioehtosopimuksen laatineen notaarin ja Tšekin tasavallan. notaarien liiton saatavilla. Rekisteriä käytetään asiaankuuluvaa aviovarallisuusjärjestelmää koskevana tiedonlähteenä ainoastaan jommankumman puolison kuoleman jälkeisten perintömenettelyjen yhteydessä. Notaarien liitto toimittaa perintömenettelyn yhteydessä tuomioistuimen valtuuttamana tuomioistuimen edustajana toimivan notaarin pyynnöstä notaarille tiedon siitä, onko kuolleen puolison tekemiä avioehtosopimuksia (tai muita sopimuksia) tallennettu rekisteriin, ja kuka on sopimusta säilyttävä notaari ,tai onko testamentintekijän aviovarallisuusjärjestelmää koskeva tuomioistuimen päätös rekisteröity. Kaikki edellä mainitut tiedot toimitetaan notaarille. (Notaarien toteuttamat menettelyt 35d pykälä).

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Luettelo aviovarallisuusjärjestelmää koskevista toimista

Jos aviovarallisuusjärjestelmää koskeva avioehtosopimus tai tuomioistuimen päätös on rekisteröity luetteloon, puolisot voivat luottaa niihin kolmansiin osapuoliin nähden, vaikka nämä eivät tuntisi sisältöä (Notaarien toteuttamat menettelyt 35 pykälän 1 momentti).

Aviovarallisuusjärjestelmää koskevien toimien rekisteri

Rekisteriin merkityt tiedot eivät ole laillisesti sitovia. Rekisteri on tarkoitettu vain tiedoksi.