5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Tšekin tasavallan lainsäädännön perusteella yhteinen varallisuusjärjestelmä päättyy avioeroon, jommankumman puolison kuolemaan tai johonkin muuhun lainsäädännössä määriteltyyn tilanteeseen. Varallisuusjärjestelmän päättyessä, ne oikeudet ja velvoitteet, jotka siihen asti olivat samat kummallekin puolisolle, jaetaan. Puolisot (entiset puolisot) voivat sopia jakomenettelyistä (jotka kuitenkaan eivät ehkä vaikuta kolmansien osapuolien oikeuksiin), tai ehdottaa, että tuomioistuin päättää jaosta (siviililain pykälät 740 ja 765). Tuomioistuimen tekemä päätös (ja tarvittaessa myös puolisoiden sopima jako) perustuu periaatteeseen, että molempien puolisoiden osuus jaettavasta omaisuudesta on sama. Otetaan kuitenkin huomioon seuraavat näkökohdat: ennen kaikkea alaikäisten lasten tarpeet, lisäksi kunkin puolison perheen asioista huolehtimisen laatu sekä kunkin puolison yhteisen omaisuuden hankkimisen ja ylläpitämisen laatu. Kummankin puolison on myös korvattava henkilökohtaisen omaisuutensa hyväksi yhteisestä omaisuudesta käyttämänsä varat, ja puolisoilla on myös oikeus hakea korvauksia yhteistä omaisuutta varten käyttämiensä varojen osalta. (siviililain742 pykälä).

Ellei yhteistä omaisuutta ole jaettu kolmen vuoden kuluessa yhteisen omistuksen purkamisesta (ei edes puolisoiden välisellä sopimuksella), eikä tämän ajan kuluessa ole myöskään tehty anomusta tuomioistuimen päätökselle jaosta, jako suoritetaan lakisääteisen olettaman mukaisesti seuraavalla tavalla: 

  • irtain aineellinen omaisuus, jonka omistaa toinen puoliso, joka käyttää sitä omistajana yksinomaan omiin tarpeisiinsa, perheensä tai kotitaloutensa tarpeisiin, 
  • muun irtaimen ja kiinteistöomaisuuden omistavat kummatkin puolisot yhdessä, heidän osuutensa ollessa yhtä suuria (siviililain 741 pykälä).

Samoja sääntöjä sovelletaan, jos yhteistä omaisuutta on rajoitettu avioehtosopimuksella tai se on purettu.

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

Kumpikin puoliso on kolmansiin osapuoliin nähden yhdessä ja erikseen vastuussa veloista, jotka liittyvät heidän avioliiton aikana hankittuun yhteiseen omaisuuteensa, sillä omaisuuden jaolla ei ehkä ole vaikutusta kolmansien osapuolten oikeuksiin. Muussa tapauksessa kolmannet osapuolet voivat hakea tuomioistuimen ratkaisua sille, ettei jakaminen koske heitä. Näinollen velkojen jakaminen suoritetaan vain puolisojen kesken (siviililain 73)

Yksinomaiseen omaisuuteensa liittyvien velkojen osalta puolisot ovat erikseen vastuussa.

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

5.3.1. Jos aviovarallisuusjärjestelmä on omaisuuden yhteisyyden säästön järjestelmä, niin miten säästö on jaettava puolisoiden kesken?
- Onko korvaus maksettava rahana vai voiko sen suorittaa osoittamalla toiselle puolisolle säästöä vastaava osa omaisuudesta?
- Miten korvaus arvostetaan?
- Mikä on tasausmaksun määrä?
- Missä menettelyssä korvauksen suuruudesta päätetään?

Tšekin tasavallassa ei sovelleta avioliittoon liittyvän tuloylijäämän käsitettä.

5.3.2. Jos puolisoiden aviovarallisuusjärjestelmä on muu kuin omaisuuden yhteisyyden säästön järjestelmä, miten omaisuus jaetaan?

Kummankin puolison tulee hyvittää se, mikä yhteisestä omaisuudesta on käytetty hänen yksinomaiseen omaisuuteensa, ja hänellä on myös oikeus hakea korvauksia yhteistä omaisuutta varten kuluttamiensa henkilökohtaisten varojen osalta. (siviililain742 pykälä).

Lainsäädännössä ei erikseen määritellä, onko korvausvaatimus maksettava rahallisesti tai luontoissuorituksena.