6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Perintömenettelyissä entisten puolisoiden omistusoikeudet ja velvoitteet määritellään heidän välillään olleen varallisuusjärjestelmän mukaisesti (joko lakisääteinen järjestelmä, sopimusjärjestelmä tai tuomioistuimen päätöksellä säädetty järjestelmä) ja myös kuolleen puolison antamien ohjeiden (testamentti) mukaisesti, jotka koskevat hänen omaisuuttaan hänen kuoltuaan. Tarvittaessa noudatetaan tuomioistuimen päätöksen mukaisesti säädetyn omaisuuden jaon periaatteita, jotka on lueteltu kohdassa 5.1. Leski ja perilliset voivat kuitenkin sopia toisin. (siviililain764 pykälän 1 momentti).

Kuolleen puolison osa päättyneestä ja jaetusta yhteisestä omaisuudesta (yleensä puolet päättyneestä yhteisestä omaisuudesta) muodostaa osan hänen perinnän kohteena olevasta jäämistöstään (yhdessä hänen henkilökohtaisen omaisuutensa kanssa). Eloonjäävä puoliso ja kuolleen puolison lapset kuuluvat ensimmäiseen perillisryhmään. Kukin heistä perii yhtä suuren osuuden (siviililain1635 pykälän 1 momentti).