3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Kysymyksen 2.1 yhteydessä jo mainitun mukaisesti puolisot voivat sopia, ettei heidän omaisuuteensa sovelleta näitä oikeussäännöksiä, ja tehdä joko täyden tai osittaisen sopimuksen omaisuuden osituksesta. Omaisuutta, jota sopimus koskee, ei ositeta avioeron, asumuseron tai muun vastaavan yhteydessä.

(avioliiton oikeusvaikutuksista annetun lain 16 pykälä; vertaa 28 pykälä)

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Ositussopimus on pätevä ainoastaan, jos se on kirjallisessa muodossa, jos molemmat puolisot ovat allekirjoittaneet sen ja jos se on rekisteröity (katso kohta 4).

(avioliiton oikeusvaikutuksista annetun lain 35 ja 37 pykälä)

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Ositussopimus voidaan tehdään ennen avioliiton alkamista ja sen jälkeen. Ennen avioliiton alkamista tehty ja rekisteröity sopimus tulee voimaan avioliiton alkamishetkellä. Avioliiton alkamisen jälkeen tehty sopimus tulee voimaan rekisteröintihetkellä.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Ositussopimusta voidaan muuttaa milloin tahansa uudella sopimuksella, jonka on oltava edellä mainittujen vaatimusten mukainen. (avioliiton oikeusvaikutuksista annetun lain 28 b pykälä)